شهرداريها از ارزش افزوده و املاك به نحو مطلوب استفاده كنند

خرم آباد - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري لرستان گفت:شهرداريها بايد از قدرت و اختيار خود به نحو مطلوب در جهت ارزش افزوده دارائي ها و املاك بهره برداري كنند.

به گزارش ايرنا، گودرز اميري روز يكشنبه در ديدار با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر دورود اظهار داشت:استفاده از ظرفيتهاي قانوني بالاخص قانون برنامه ششم، احكام دائمي ، تنظيم بخشي از مقررات سالي دولت و قانون بودجه امري ضروري و موجب بهره برداري از فرصتهاي خاص است كه نمونه آن مي توان از ماده بيست و هفت قانون تنظيم يا بند 'واو' تبصره پنجم قانون بودجه نام برد.
اميري عنوان كرد:استفاده از اوراق مشاركت درسرمايه گذاريهاي شهرداري مي تواند نقش موثري در توسعه شهري ايفا كند.
وي افزود: همچنين استفاده از ظرفيتهاي قانون شهرداري خصوصا مواد 100،77،99 قانون شهرداري با تدوين تعرفه هاي خدماتي وعوارض مناسب در افزايش درآمد شهرداري نيز مورد تاكيد است.
معاون استاندار تاكيد كرد:فعال كردن كدهاي درآمدي شهري به جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه ها از اولويتهاي كاري مديريت شهري است.
وي گفت:ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرداريها به منظور دستيابي به درآمد پايدارامري ضروري است و شهرداري بعنوان نهاد عمومي مي تواند در دريافت تسهيلات و سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي ورود پيدا كند.
اميري گفت:استانداري لرستان نسبت به حضور سرمايه گذار با مشاركت بخش خصوص بمنظور توسعه شهري در شهرستان دورود آمادگي لازم را اعلام مي دارد.
1920/6060