ديرآموزان هدف اصلي در ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي هستند

تهران- ايرنا- معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي را از حقوق اساسي دانش آموزان برابر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اعلام كرد و گفت: دانش آموزان ديرآموز گروه هدف اصلي ايجاد فرصت هاي برابر هستند.

به گزارش روز يكشنبه آموزش و پرورش، محسن غفوريان اظهار داشت: يادگيري فرايندي پيچيده ولــي ضروري است كه هر فردي در گستره عمر آن را دنبال مي كند؛ اما همه كودكان با سبك هاي يادگيري انعطاف ناپذيـر سازگار نمي شوند.
وي افزود: برخي كودكان بــا رويكردهاي انعطاف ناپذير و داراي سرعت كــه بــا تدريس سنتي مشخص مي شوند، سازگار نيستند؛ براين اساس فاصله ميان توانايي بالقـوه و سطح عملكرد يـا توانايي بالفعل اين كودكان باعث مي شود از آنها به عنوان دانش آموزان ديرآموز ياد شود.
معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ادامه داد: معلمان بايد از طريـق شــيوه هاي تدريس توسعه يافته و چند منظوره فرصت هاي حمايتي بيشتري را براي دانش آموزان (بــا سبك هاي يادگيـري متفـاوت) فراهم كنند و ظرفيت يادگيـري را بهبود بخشند.
وي افزود: براساس پيشنهاد برخي از متخصصان، معلمان همچنين بايد سبك هاي يادگيري دانش آموزان و شيوه هاي تدريس را بشناسند و سپس روش هاي تدريس متعدد را بــر اساس ترجيحات يادگيري دانش آموزان بــه كار گيرند.
غفوريان تصريح كرد: اغلب متخصصان حـوزه آمـوزش و پـرورش معتقدند همتاسازي سبك يادگيري دانش آمـوز بـا شيوه تدريس معلم سبب بهبود يادگيري، افزايش تسلط، كسب امتياز بيشتر در آزمون هاي پاياني، ارتقاء پايه هاي كلاسي و پيشرفت تحصيلي مي شود، اما برخي از متخصصان اين مسئله را تائيد نمي كنند. بنابراين در زمينه شناسايي سبك هاي يادگيري، شيوه هاي آموزش، همتاسازي و موفقيت هاي تحصيلي دانش آمـوزان بـه پژوهش هاي بيشتري نيـاز است.
عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان با تاكيد بر اين مسئله كه جدا سازي اين دانش آموزان در مدارس جايز نيست، گفت: آموزش معلمان و برگزاري كلاس هاي جبراني، افزايش زمان تحصيل و آموزش هاي ترميمي و مهارت هاي يادگيري بايد در دستور كار قرار گيرد.
معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در ادامه در باره روند شناسايي كودكان ديرآموز يادآور شد: هر سال برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام مي‌شود و بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار نوآموز تحت سنجش قرار مي‌گيرند.
وي ادامه داد: در اغلب مواقع نزديك به ۳۵ هزار دانش آموز ديرآموز شناسايي مي شوند. كاهش تراكم كلاسي (3 دانش آموز)، آموزش جبراني، افزايش طول دوران تحصيلي بدون جداسازي از جمله سياست هايي است كه براي اين گروه از دانش آموزان بايد پيگيري شود.
وي افزود: سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در سه سال گذشته به صورت آزمايشي براي نوآموزان ديرآموز شناسايي و خدمات مداخله اي در مراكز آموزشي و توانبخشي مشكلات ويژه يادگيري (تحت پوشش سازمان) در نظر گرفته است.
غفوريان با اشاره به وجود ۵۶۰ مركز آموزشي و توانبخشي مشكلات ويژه يادگيري وابسته به اين سازمان در سطح كشور اظهار كرد: از اهداف اصلي اين مراكز شناسايي و درمان علمي و دقيق مشكلات يادگيري دانش آموزان و حمايت و پشتيباني جهت پيشگيري از افت تحصيلي در مدارس است.
وي خاطرنشان كرد: اگر دانش آموزان با توانايي ذهني طبيعي در يك يا دو مهارت از جمله خواندن و نوشتن دچار مشكل بودند، براي بررسي، ارزيابي و برنامه ريزي آموزشي جهت رفع مشكلات به مراكز مشكلات ويژه يادگيري شهرستان و مناطق خود مراجعه كنند.
دانام**9484**1584