شركت هاي صوري جويندگان كار را در كشور بيگانه رها مي كنند

تهران- ايرنا- جانشين پليس بين الملل ناجا با هشدار به جوانان متقاضي كار در خارج از كشور گفت: شركت هاي صوري با ترفندهاي مختلف جوانان را فريب مي دهند و در نهايت آنها را در يك كشور بيگانه بدون مدرك هويتي رها مي كنند.

به گزارش پليس، سردار كاظم مجتبايي با اشاره به اينكه كار روي كشتي هاي ماهيگيري يكي از شگردهاي كاري با هدف بهره كشي، كار اجباري و فريب در بيشتر كشورهاي جهان رايج است، اظهار داشت: اين شگرد كاري به عنوان جرم از سال 2000 تاكنون در تمام كشورهايي كه اتباع آنها براي انجام كار در كشتي هاي ماهيگيري استخدام مي شوند، رواج دارد.
وي ادامه داد: فريب و تهديد كارگران از سوي باندها، شركت هاي استخدام و جذب نيروي انساني ماهيگيري، دلالان، آژانس هاي مسافرتي، مالكان كشتي ها و شركت هاي مالك صورت مي گيرد؛ اين شركت ها، افراد يا سازمان هايي هستند كه نقش ميانجي را بين مالكان كشتي هاي ماهيگيري و كارگران ايفا مي كنند؛ آنها با انعقاد قرارداد با يكي از شركت هاي ماهيگيري، مسئول جذب كارگر و سازماندهي آنها به ويژه براي كارهاي مربوط به عرشه كشتي و قسمت هاي زير عرشه مي شوند.
جانشين پليس بين الملل ناجا تصريح كرد: شركت هاي جذب نيرو يا شركت هاي ماهيگيري ممكن است از دلالان رسمي يا غيررسمي براي جذب كارگران و كار روي عرشه استفاده كنند؛ اين دلالان اغلب از مليت هاي يكسان بوده و معمولا مي توانند با زبان كارگران صحبت كنند البته به دليل عدم آگاهي در برخي مواقع خود دلالان نيز تبديل به كارگر يا حتي كارگران قاچاق مي شوند.
وي ادامه داد: «اسارت به دليل بدهي» نيز از ديگر شگردهاي اين باندهاست تا قربانيان كاملا در اسارت آنها باشند؛ از آنجايي كه كارگران پيش از استخدام، درخواست دستمزد مي كنند و قادر به بازپرداخت بدهي خود به فرد يا شركت جذب نيرو نيستند، شركت ها نيز شرايطي را براي تسويه بدهي كارگران تعيين مي كنند تا كارگران سريعا متوجه مقروض بودن خود شوند و شركت ها به هدف خود كه همان اسارت به خاطر بدهي است، مي رسند.
سردار مجتبايي با هشدار به جوانان متقاضي كار در خارج از كشور گفت: اين شركت هاي صوري با فريب جوانان متقاضي كار، استفاده از شرايط دوري محل عقد قرارداد تا كشتي، در اختيار بودن حساب بانكي افتتاح شده اوليه افراد و ايجاد شرايط سخت براي بروز خشونت كه به فسخ قرار منجر مي شود، در نهايت قربانيان را در يك كشور بيگانه بدون مدرك هويتي يا بيمه رها مي كنند و از سوي ديگر شركت هاي جذب كننده نيرو نيز هيچ تعهدي براي بازگشت قربانيان به محلي كه در آن استخدام شده اند، ندارند؛ همچنين از اين افراد به هنگام تهيه دارو در زمان بيماري يا مصدوميت ناشي از كار نيز حمايت نمي شوند.
اجتمام*9294*1834