مقرری بگیران بیمه بیكاری خراسان جنوبی افزایش یافت

بیرجند - ایرنا - مدیركل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: آمار مقرری بگیران بیمه بیكاری استان 19 درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است.

به گزارش روز یكشنبه روابط عمومی اداره كل تامین اجتماعی خراسان جنوبی مجید درویشی افزود: سال 96 تعداد 952 نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری بوده اند كه این رقم تا پایان سال 97 به یكهزار و 137 نفر رسید.
وی ادامه داد: ماهانه مبلغ یك میلیارد و 382 میلیون تومان نیز از این بابت به مقرری بگیران بیكاری پرداخت شده است.
مدیركل تامین اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: پارسال بیش از 288 میلیارد ریال در قالب تعهدات كوتاه مدت شامل غرامت دستمزد، كمك هزینه ازدواج، كمك بارداری، اروتز و پروتز به بیمه شدگان تامنی اجتماعی استان پرداخت شد.
وی گفت: در این زمینه مبلغ 737 میلیون تومان بابت كمك هزینه ازدواج، 623 میلیون تومان غرامت دستمزد ایام بیماری و 364 میلیون تومان كمك وسایل پزشكی (اروتز وپروتز ) به بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان پرداخت شده است.
وی عنوان كرد: اكنون بخش بیمه ‌ای تامین اجتماعی با 9 شعبه اصلی، 10 شعبه اقماری و سه كارگزاری رسمی در استان ارایه خدمت می ‌كند.
درویشی با بیان اینكه تا پایان اسفند 97 تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان 115 هزار و 840 نفر اعلام شد افزود: سال 96 تعداد بیمه شدگان اصلی در استان 114 هزار و 860 نفر بود كه با افزایش یك درصدی تعداد 980 نفر به جمعیت بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی افزوده شد.
وی گفت: اكنون 363 هزار نفر معادل 47 درصد از جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند كه از این تعداد 70 درصد در مناطق شهری ساكن هستند.
7557 * 6054