جواز كار یك بانك ایرانی در افغانستان لغو شد

كابل- ایرنا- روزنامه 8 صبح در شماره روز یكشنبه خود نوشت:« بانك مركزی افغانستان جواز كار آرین‌بانك را در كشور لغو كرده است.»

به نوشته این روزنامه «آرین‌ بانك، تنها بانك ایرانی‌ بود كه در افغانستان فعالیت داشت.»
« ایمل هاشور»، سخنگوی بانك مركزی به 8صبح گفت كه شورای عالی بانك مركزی به سه دلیل عمده جواز كار آرین‌بانك ایرانی را در افغانستان لغو كرده است. رعایت نكردن قانون و مقرارت بانك‌داری كشور و دستورهای بانك مركزی و همچنان سهم ناچیز این بانك‌ در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان، سه دلیلی است كه سخنگوی بانك مركزی از آن به عنوان مبنای تصمیم شورای عالی بانك مركزی برای لغو جواز كار آرین‌بانك نام برد.
به نوشته این روزنامه« بانك مركزی افغانستان حدود دو ونیم ماه پیش جواز فعالیت حبیب‌ بانك پاكستانی را در كشور لغو كرده بود. دلیل این اقدام نیز رعایت نكردن قوانین و دستورها بانك مركزی از سوی حبیب ‌بانك و نقش ضعیف این بانك در توسعه اقتصادی كشور خوانده شده بود.»
ایمل هاشور می‌گوید كه شورای عالی بانك مركزی جواز آرین‌بانك و حبیب‌بانك را به صورت هم‌زمان لغو كرده است.
هشت صبح افزود:« آرین‌بانك تنها بانك ایرانی در افغانستان است كه حدود 15 سال پیش فعالیت خود را در افغانستان آغاز كرد.»
**آساق**1518