استاندار كرمان : تحريم ها مشكل اساسي براي ما ايجاد نمي كند

كرمان - ايرنا- استاندار كرمان گفت : گرچه تحريم ها و محدوديت هايي براي ما ايجاد شده اما مطمئن هستيم كه اين تحريم ها نمي تواند مشكل اساسي ايجاد كند.

به گزارش ايرنا، محمدجواد فدائي روز يكشنبه در ديدار با نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود: مي كنيم با وجود تحريم ها وظايفي كه بر عهده مان است را انجام دهيم و برنامه هاي توسعه اي خود را با سرعت لازم و براساس پيش بيني هاي انجام شده، دنبال مي كنيم.
وي ادامه داد: وظيفه انساني و اخلاقي خود مي دانيم در هر شرايطي و به هر ميزان كه امكانات وجود داشته باشد، موضوع مهاجران را مديريت كنيم تا زندگي در كشور و استان ما براي آنها سخت نگذرد.
استاندار كرمان اظهارداشت: جمعيت قابل توجهي معادل 300 هزار نفر از مهاجران افغان در استان كرمان حضور دارند كه كه 10 درصد جمعيت اين استان را شامل مي شود.
فدائي با بيان اين مطلب كه انتظار داريم كه سفر نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منجر به تصميم گيري هاي مشترك براي بهبود وضعيت پناهندگان در استان شود، عنوان كرد: استان كرمان به دليل موقعيت جغرافيايي خود، نزديك بودن به افغانستان و قرار گرفتن در مسير مهاجران اين كشور تحت تاثير بيشتري قرار مي گيرد.
استاندار كرمان گفت: توزيع مهاجران در شهرستان هاي مختلف استان كرمان متفاوت است و در برخي شهرستان ها جمعيت اين افراد به نحوي زياد است كه نسبت آنها از جمعيت بومي بيشتر مي شود.
فدائي با بيان اين مطلب كه حضور مهاجران هزينه هاي زيادي را به استان كرمان تحميل مي كند، گفت: استان كرمان در موضوعات مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان، مسائل امنيتي و اشتغال تحت تاثير اين مهاجران قرار مي گيرد.
وي با اشاره به لزوم توسعه همكاري هاي مشترك و نزديك با نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براي جذب اعتبارات بيشتر در اين حوزه تاكيد كرد و ادامه داد: متاسفانه ميزان كمك هاي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به هزينه هاي انجام شده، بسيار اندك است و به عنوان نمونه سالانه 180 ميليارد تومان هزينه براي آموزش مهاجران در استان كرمان انجام مي شود اما تنها يك مدرسه از سوي كميساريا ساخته شده است.
سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان نيز در اين ديدار گفت: استان كرمان علاوه بر بزرگي و وسعت خود و همسايگي با سيستان و بلوچستان و هرمزگان، محل عبور كاروان هاي زيادي از مهاجران است.
محمدصادق بصيري ادامه داد: در استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان حضور اتباع بيگانه ممنوع است و اين موضوع در برخي از شهرستان هاي استان كرمان آزاد است و زمينه براي قاچاق انسان را فراهم كرده است.
وي با اشاره به اينكه حدود چهارهزار و 200 كيلومترمربع كوير در استان كرمان وجود دارد كه وسعت آن معادل چهار برابر كشور لبنان است، تاكيد كرد: اين كوير محل مناسبي براي عبور كاروان هاي مختلف قاچاق است و براي حفظ كوير نياز به پايش تصويري و حلقه اپتيكي است.
سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان بيان كرد: بايد اطراف اين كوير را براي كارهاي اقتصادي از جمله ورزش و اسكان آماده كنيم تا تهديد را به فرصت تبديل كنيم.
بصيري گفت: كاروان هاي انساني كه از افغانستان وارد كرمان مي شوند، اين استان را به عنوان محل عبور انتخاب مي كنند و بسياري از آنها غيرمجاز هستند و جاده ها و شهرها را ناامن كرده اند.
وي تاكيد كرد: با تلاش هاي انجام شده در استان كرمان، امنيت را براي استان و كشور و در كنار آن براي كشورهاي اروپايي نيز تامين مي كنيم و انتظار داريم كه توجه داشته باشند امنيت استان كرمان در ارتباط با اتباع خارجي رابطه مستقيمي با امنيت منطقه و ساير كشورها دارد.
سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان گفت: در بعد اجتماعي نيز بسياري از مهاجران ساكن را اتباع غيرمجاز تشكيل مي دهند و بايد براي آنها تصميمات مقتضي اتخاذ شود.
بصيري با بيان اين مطلب كه آناليز و تشخيص مهاجران مجاز و غيرمجاز نياز به سرمايه انساني و اعتبار بسيار زيادي دارد، گفت: تمامي مهاجران مهمان ما هستند و سعي مي كنيم با بهترين شيوه با اين افراد برخورد كنيم به نحوي حتي كه براي اتباع غيرمجازي كه دستگير مي شوند، خدماتي در حوزه هاي آموزش و بهداشت ارائه مي شود.
7440/ 5054