عمليات بيولوژيك آبخيزداري در مراتع كردستان اجرا شد

سنندج - ايرنا - رئيس اداره مراتع و امور بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان گفت: اجراي عمليات بيولوژيك آبخيزداري در 9 هزار و 661 هكتار از مراتع اين استان اجرا شد.

بختيار مرادي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشت: اجراي اين ميزان سطح در حوزه‌هاي آبخيز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در روستا‌هايي كه داراي طرح‌هاي مرتعداري و مطالعات آبخيزداري هستند با مشاركت بهره برداران محلي اجرا شده است.
وي افزود: عمليات‌هاي بيولوژيك آبخيزداري با هزينه يك ميليارد و 450 ميليون تومان در سطح و مراتع استان بر اساس فهرست بها اجرا ‌شد كه شامل بذرپاشي و بذركاري، كپه كاري تبديل ديمزار‌هاي كم بازده كنتور فارو، حفاظت و قرق مراتع است.
مرادي اضافه كرد: با توجه به حجم بالاي عمليات بيولوژيك آبخيزداري و تخصصي بودن آن، ستاد اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري و آبخوانداري صندوق توسعه استان انجام پروژه‌هاي بيولوژيك آبخيزداري توسط اداره مرتع انجام مي‌ شود و اين ستاد برنامه ريزي و زمانبندي اجرا و نظارت آن را بر عهده دارد.
وي گفت: در عمليات بيولوژيك آبخيزداري از گونه‌هاي ماشك، اسپرس، يونجه، خلر پروتريوم، آگروپاپيرون، آويشن، ختمي، كاسني در اراضي ملي استان استفاده شده است.
رئيس اداره مراتع وامور بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كردستان يادآور شد: كپه كاري در سطح 2 هزار و 166 هكتار با 98 درصد پيشرفت و قرق مراتع با 75 درصد پيشرفت كاري در 531 هكتار انجام شده است.
وي افزود: تبديل ديم زارهاي كم بازده و علوفه كاري با 88 درصد پيشرفت فيزيكي و ايجاد كنتور فارو در 160 هكتار با 94 درصد پيشرفت در دست انجام است و بذر پاشي و بذر كاري با 2 هزار و 29 هكتار به پايان رسيده است.
به گزارش ايرنا، از مساحت 2 ميليون و 937 هزار هكتاري استان كردستان، بيش از 374 هزار هكتار آن را جنگل تشكيل مي دهد، جنگل هاي اين استان كه جزو جنگل هاي زاگرس شمالي به حساب مي آيند، در طول بيش از 50 هزار سال گذشته تشكيل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاك، توليد محصولات فرعي، ذخاير ژنتيكي، مصارف درماني، توانايي هاي اكوتوريستي و ارزش هاي زندگي، داراي اهميت زيادي است.
جنگل هاي اين استان كه بخشي از جنگل هاي غرب كشور را تشكيل مي دهد بيشتر اطراف شهرهاي بانه و مريوان واقع شده و بعد از جنگل هاي شمال كشور در رتبه دوم اهميت قرار دارند.
9937/9102