استقرار پرونده الكترونيك سلامت نبايد محدود شود

تهران- ايرنا- وزير بهداشت گفت: در روند اجرا و استقرار پرونده الكترونيك سلامت، نبايد هيچ جزيي مغفول بماند و دانشگاه هاي علوم پزشكي نبايد استقرار پرونده الكترونيك را به اجراي كامل پزشكي خانواده و نظام ارجاع محدود كنند، زيرا در اين صورت اجراي پرونده الكترونيك سلامت دچار وقفه مي شود.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سعيد نمكي روز شنبه در جلسه شوراي سياست گذاري و ستاد اجرايي نظام سلامت الكترونيك افزود: بعد از استقرار پرونده الكترونيك سلامت، سيستم ارجاع و پزشكي خانواده نيز بازنگري شده و اجرايي خواهد شد.
وي بيان كرد: پرونده الكترونيك سلامت يك قرارگاه است. از اين پس بايد به مقوله پرونده الكترونيك سلامت به عنوان يك قرارگاه نگريسته شود و اين برنامه آغازي براي اجراي طرح هاي ديگري همچون پزشكي خانواده و نظام ارجاع در سطح كشور تلقي شود.
نمكي اظهار داشت: زماني كه قول استقرار پرونده الكترونيك سلامت تا بهار 98 را داديم، اين سخن اندكي بلندپروازانه به نظر آمد، اما با وجود مديران توانمندي كه در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي داريم، اين هدف ميسر خواهد شد. اين مديران بال هاي قدرتمند پرواز وزارت بهداشت براي رسيدن به اهداف بلندپروازانه هستند.
جلسه شوراي سياست گذاري و ستاد اجرايي نظام سلامت الكترونيك با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونان، مديران و مشاوران اين وزارتخانه و از طريق برقراري ارتباط ويدئويي با روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي مجري پرونده الكترونيك سلامت در استان ها در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.
اجتمام*9482*1193