جهانگيري درخواست‌هاي دانشگاه خوارزمي راپيگيري مي‌كند

تهران - ايرنا - دانشگاه خوارزمي خواستار پيگيري موضوع مالكيت دانشكده تربيت بدني در مجموعه شهيد كشوري توسط معاون اول رئيس جمهور شد.

به گزارش روز شنبه دانشگاه خوارزمي، عزيزاله حبيبي رئيس دانشگاه خوارزمي با اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار كه قرار بود بعد از برگزاري مراسم يكصدمين سال تأسيس دانشگاه انجام شود موضوعات مهمي مطرح شد، نامه‌اي از سوي دانشگاه براي پيگيري موضوع مالكيت دانشكده تربيت بدني در مجموعه شهيد كشوري به معاون اول رئيس جمهور ارائه شد.
معاون اول رئيس جمهور قول داد از طريق وزير علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين وزير ورزش و جوانان اين مسئله پيگيري شود.
همچنين در اين ديدار درخواست اختصاص اعتبار تكميلي براي مرمت ساختمان پروين اعتصامي، مسجد دانشگاه، توسعه شهر سلول و مركز رشد و كمك جهت تهيه زمين براي اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه مطرح و مقرر شد كه از سوي معاون اول رئيس جمهور اين موارد مورد پيگيري قرار گيرد.
دانام**9491** 1200