بيش از  9 هزار هكتار اراضي زراعي كامياران سمپاشي شد

سنندج - ايرنا - رئيس جهاد كشاورزي كامياران گفت: از زمان آغاز سمپاشي مزارع در سال جاري تاكنون 9 هزار و 40 هكتار از اراضي زراعي اين شهرستان عليه آفات نباتي سمپاشي شده است.

بهرام كوشكي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين راستا هفت هزار هكتار مبارزه با علف هاي هرز گندم، 900 هكتار پهن برگ،50 هكتار باريك برگ و زنگ زرد، 530 هكتار علف هرز نازك برگ كلزا، 230 هكتار پهن برگ كلزا و 330 هكتار شته كلزا سمپاشي شده است.
وي با بيان اينكه وضعيت كشاورزي شهرستان با توجه به بارندگي هاي امسال بسيار مطلوب است، افزود: از 30 هزار هكتار سطح زير كشت گندم 25 هزار هكتار آن ديم و 5 هزار هكتار ديگر آبي است.
كوشكي يادآور شد: پيش بيني مي شود از اين ميزان سطح زير كشت، 80 هزار تن گندم برداشت شود كه نسبت به سال گذشته 10 هزار تن افزايش دارد.
رئيس جهاد كشاورزي كامياران با اشاره به اينكه سطح زير كشت كلزا نسبت به سال گذشته 150 هكتار افزايش داشته است اضافه كرد: در سال جاري برداشت 2 هزار تن دانه روغني از 650 هكتار سطح زير كشت كلزا اين شهرستان پيش بيني ها مي شود.
شهرستان كامياران در 65 كيلومتري جنوب سنندج واقع شده و 102 هزار نفر جمعيت دارد كه 42 هزار نفر آن ساكن مناطق روستايي و 60 هزار نفر نيز در مناطق شهري سكونت دارند كه داراي 67 هزار هكتار زمين كشاورزي است.
7349/9102