حجم روان آبها در خراسان رضوی 64 درصد افزایش یافت

مشهد- ایرنا- مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شركت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: حجم روان آبها در این استان از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون نسبت به دوره آماری بلند مدت 64 درصد افزایش یافته است.

احمد قندهاری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش بارندگی به ویژه در فروردین ماه امسال باعث افزایش چشمگیر روان آبها در استان خراسان رضوی شده است.
وی اظهار داشت: میزان روان آب های تشكیل شده در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه در دوره بلند مدت از افزایش 190 درصدی برخوردار بوده است.
وی میانگین بارندگی این استان طی سال زراعی جاری را 285 میلیمتر عنوان كرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته 154 درصد و نسبت به دوره بلند مدت 53 درصد افزایش داشته است.
قندهاری ادامه داد: پیش از این در پی خشكسالی های متوالی دو دهه اخیر در خراسان رضوی، ایجاد روان آبها كاهش چشمگیر داشت و در برخی سالها با بیش از 60 درصد كاهش روان آب مواجه بودیم.
وی با بیان اینكه اكنون حدود 50 درصد از حجم سدهای استان خراسان رضوی آب دارد، افزود: در حال حاضر بیش از 850 میلیون متر مكعب آب پشت سدهای خراسان رضوی ذخیره شده كه نسبت به سال گذشته از افزایش چشمگیر برخوردار است.
میانگین سالانه بارندگی در استان خراسان رضوی 210 و در كشور 250 میلیمتر است.
در سال زراعی جاری به ویژه فروردین ماه امسال بارندگی های خوبی در مناطق مختلف خراسان رضوی رخ داد كه نسبت به میانگین دوره بلند مدت از افزایش 55 درصدی برخوردار بوده است.
3027 / 6053