مداخلات فرهنگي در پيشگيري از اعتياد مهمترين اولويت است

بروجرد - ايرنا - دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: رويكرد دولت اجتماعي شدن و ترويج گفتمان مبارزه با مواد مخدر است كه همين موضوع ضرورت انجام مداخلات فرهنگي را بيشتر مي كند.

به گزارش ايرنا، مجتبي بيرانوند روز پنجشنبه در نشست شوراي مبارزه با مواد مخدر در سالن جلسات فرمانداري بروجرد اظهارداشت: با توجه به اينكه حاشيه نشيني يكي از آسيب هاي اجتماعي پس از سيل است.
وي افزود: با توجه به وقوع سيل كم سابقه اي كه ابتداي امسال در لرستان رخ داد، مباحث روانشناسي و برنامه هاي تاب آوري اجتماعي در مناطق سيل زده بخوبي اجرا و مديريت شد.
بيرانوند با اشاره به اينكه در بخش اجرا همچنان موضوع اقدامات فرهنگي و مداخلات فرهنگي در راستاي پيشگيري از اعتياد در اولويت قرار دارد، بيان كرد: در اين حوزه بايد دردمندانه وعنوان يك دغدغه اصلي عمل كرد.
وي اضافه كرد: با اينكه در حوزه مقابله با مواد مخدر لرستان استان لرستان رتبه دوم را در كشور دارد اما در بخش اقدامات فرهنگي كه دستگاه هاي فرهنگي بايد اقدام كنند به مداخلات فرهنگي بيشتر نشده است.
دبيرشوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان ادامه داد: بطور كلي در حوزه مبارزه با مواد مخدر تلاش هاي زيادي انجام شده و هزينه هاي زيادي از جمله شهداي حوزه مبارزه با مواد مخدر داشته ايم كه همگي اين تلاش ها در واقع مسئوليت ما در برابر مبارزه با مواد مخدر را سنگين تر مي كند.
وي با تاكيد بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب گفت: اگر برنامه هايي همچون توزيع صد هزار سرنگ در پاتوق هاي مصرف مواد مخدر اجرا مي شود بايد با احساس مسئوليت نسبت به جمع آوري همان سرنگ ها اقدام كرد تا با مصرف مجدد بقاياي آنها آسيب هاي بيشتري انتقال داده نشود.
بيرانوند افزود: براي كاهش كار دستگاه هاي مقابله اي با مواد مخدر و دستگاه هاي درماني در حوزه اعتياد و بيماري هاي ناشي از آن در اولين گام بايد اقدامات فرهنگي در اين حوزه را جدي تر گرفت.
وي با تاكيد بر ضرورت درمان معتادان متجاهرافزود: اگر در شهرستان امكان درمان و ساماندهي معتادان متجاهر وجود نداشت با همكاري نيروي انتظامي و شهرداري بايد به مركز استان انتقال داده شوند.
وي با تاكيد بر اينكه معتاد متجاهر به هيچ وجه نبايد در سطح شهر پرسه بزند، اظهارداشت: در مركز استان ظرفيت نگهداري و ساماندهي 450 نفر در اختيار بهزيستي قرار دارد كه بايد در صورت مشاهده معتادان متجاهر به اين مراكز انتقال داده شوند.
دبير شوراي مبارزه بامواد مخدر لرستان با اشاره به مشكلات دارويي كه در كلينيك هاي درمان اعتياد وجود دارد، بيان كرد: موضوع دارو و درمان بايد در اين بخش بايد حل شود تا جلوي حيف و ميل هايي دارويي كه در اين حوزه وجود دارد گرفته شود.
بيرانوند اضافه كرد: پنج استان بعنوان پايلوت اجراي جدايي درمان از دارو انتخاب شده اند كه لرستان هم آمادگي براي پايلوت بودن در اين بخش را اعلام كرده است.
1920/7273