برومند : ماموریت سازمان ها در عرصه نوآوری بازنگری شود

تهران – ایرنا – دبیركل شورای عالی عتف، گفت: با توجه به شرایط فعلی كشور اعتقاد همه این است كه همه سازمان ها ماموریت های خود را در عرصه های نوآوری، كارآفرینی، توسعه علم و دانش بازنگری كنند.

مسعود برومند روز پنج شنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای عالی عتف(علوم، تحقیقات و فناوری)، اظهار كرد: این امكان وجود دارد عده ای در بخش های دیگر، ماموریت های سازمان ها را پوشش می دهند و شرایط برای نوآوری، خلاقیت و ماموریت در سایر حوزه ها وجود داشته باشد.
وی در مورد نخستین دستور جلسه شورای عالی عتف، گفت: یكی از دستور جلسه های شورای عالی عتف به دریافت گزارش عملكرد جهاد دانشگاهی در حوزه های فناورانه اختصاص داشت.
دبیركل شورای عالی عتف در مورد دستور جلسه دوم، افزود: دستور جلسه دوم به بررسی منطقه ویژه علم و فناوری تحت عنوان كریدورهای علم و فناوری اختصاص داشت. آیین نامه های اجرایی این مناطق حاكی از آن است كه عملكرد كریدورها در عمل و اجرا منطبق بر واقعیت نیست.
به گفته برومند، گزارش پیشین از این كریدورها مانند گزارشی كه در تازه ترین جلسه عتف برگزار شد، خوشایند نبود و به نظر می آید، باید تغییراتی ایجاد كرد.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در جلسه شورای عالی عتف عملكرد این مناطق آسیب شناسی و مقرر شد در این خصوص مطالعه دقیق صورت گیرد و پیشنهاد لازم برای شورای عالی عتف آماده شود.
دبیركل شورای عالی عتف درباره عملكرد مناطق ویژه علم و فناوری، خاطرنشان كرد: در مناطق ویژه علم و فناوری، یك سری كانون ها و پهنه هایی باید فراهم كرد و توسعه داد تا محل گردهمایی عناصر مهم نوآوری باشد.
برومند ادامه داد: در هر كدام از این كانون ها كه در برخی استان ها قرار دارد برخی هماهنگی ها انجام و تعدادی از شهرها به عنوان كاندید برای شكل گیری كانون های نوآوری انتخاب شده بود.
وی تاكید كرد: اقداماتی در مناطق تعیین شده نوآوری صورت گرفته است اما به نظر می آید بعد از گذشت سال ها از فعالیت این مناطق، توسعه مورد نظر اعمال نشده و نیازمند بازنگری است.
دانام**9492**1601**