سفير جديد ايران در هلند استوار نامه خود را به پادشاه اين كشور تقديم كرد

تهران - ايرنا - 'عليرضا كاظمي ابدي' سفير جديد جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه استوارنامه خود را در كاخ نوردينده (Noordeinde ) تقديم ويلم الكساندر پادشاه هلند كرد.

دو طرف در گفت وگوهايي كه بعد از مراسم تشريفاتي صورت گرفت، بر گسترش روابط في مابين در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تاكيد كردند.
شبك**سيام**1751**1392