دانشگاه علوم دريايي خرمشهر مسموميت دانشجويان را تكذيب كرد

آبادان - ايرنا - معاونت دانشجويي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مسموميت دانشجويان اين دانشگاه را تكذيب كرد.

داور رضايي منش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: انتشار خبر مسموميت غذايي دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر صحت نداشته و هيچگونه نگراني از اين بابت در اين دانشگاه وجود ندارد.
وي افزود: در اين راستا پس از بررسي بعمل آمده توسط شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه و حوزه معاونت دانشجويي مشخص شد چند مورد حساسيت غذايي بين دانشجويان اين دانشگاه ديده شده و هيچگونه مسموميت غذايي رخ نداده و موارد مشاهده شده نيز ناشي از تغيير وعده غذايي بوده است.
وي ادامه داد: به همين منظور كارشناسان بهداشت محيط خرمشهر براي بررسي اين موضوع از آب آشاميدني ، مواد غذايي و آشپزخانه اين دانشگاه نمونه برداري كرده و تاكنون هيچ مورد ميكروبي تائيد نشده است.
به گزارش ايرنا برخي سايت هاي خبري اخيرا مدعي شدند تعدادي از دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر براي چندمين بار در هفته جاري بعد از صرف افطاري دچار مسموميت غذايي شدند.
دانشگاه علوم دريايي خرمشهر چهار دانشكده مهندسي دريا، علوم دريايي و اقيانوسي، مهندسي منابع طبيعي دريا و اقتصاد و مديريت دريا دارد.
حدود 2 هزار دانشجو در 11 رشته كارشناسي، 19 رشته كارشناسي ارشد و چهار رشته دكترا در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر تحصيل مي كنند.
7100/ 6037