هجوم ميليونها پروانه در اصفهان نگران كننده نيست

اصفهان- ايرنا- سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان گفت: هجوم ميليون ها پروانه به مناطق شهري و روستايي استان نگران كننده نيست و آنها آفت محسوب نمي شوند.

حسين اكبري روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : از اواسط هفته جاري ميليون ها قطعه از گونه پروانه «روزپر» به نواحي شهري و روستايي، صحنه هاي زيبايي را از حضور اين حشره در بوستان ها، مزارع و باغزارها خلق كرده كه البته با نگراني برخي از كشاورزان همراه بوده است و برخي از اين افراد قصد دارند كه با سمپاشي با آن مبارزه كنند.
وي اظهارداشت: كشاورزان شهرستان ها و نواحي استان نبايد به هيچ عنوان نگراني در خصوص اين پروانه ها در روزهاي اخير در مزارع مشاهده مي شوند، داشته باشند.
وي ادامه داد: افزايش جمعيت پروانه هاي روز پر در اثر بارندگي هاي اخير و رطوبت زمين در دشت ها ايجاد شده است، اين پروانه ها موجب گرده افشاني گياهان و غذاي خوبي براي پرندگان محسوب مي شوند.
اكبري با بيان اين پروانه ها مهاجر نيستند، تصريح كرد: بر اساس گزارش كارشناسان، پروانه هاي روزپر موجود در مزارع و باغ ها شهرستان به هيچ عنوان آسيبي به توليدات كشاورزي وارد نمي كند.
وي تصريح كرد : كشاورزان نبايد هيچگونه اقدامي از جمله سمپاشي عليه پروانه هاي روز پر انجام دهند.
اين استان واقع در مركز كشور داراي اقليم خشك و نيمه خشك است و از اين پهنه 3.2 ميليون هكتار معادل 32 درصد سطح استان را اراضي بياباني و شنزار تشكيل داده كه به طور عمده در بخش هاي شمالي و شرقي آن پراكنش دارند، اين اراضي مشتمل بر 16 كانون بحراني فرسايش بادي مي باشند كه حدود يكهزار 100 هزار هكتار از سطح استان را به خود اختصاص داده اند.
م/س 6026/