براي حفظ برجام از هيچ اقدامي دريغ نخواهيم كرد

تهران- ايرنا- سفير آلمان در تهران گفت: آلمان همواره از توافق بين‌المللي برجام حمايت مي‌كند و براي بقاي آن از هيچ اقدامي دريغ نخواهد كرد.

به گزارش خانه ملت، ميكائيل كلور برشتولد امروز- چهارشنبه- در ديدار حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس و مدير كل امور بين‌الملل با اشاره به سياست‌هاي كشورش نسبت به برجام اظهار داشت: آلمان همواره از اين توافق بين‌المللي حمايت مي‌كند و براي بقاي آن از هيچ اقدامي دريغ نخواهد كرد.
سفير آلمان افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي موجود ميان دو كشور، آلمان از ارتقاء سطح روابط خود با جمهوري اسلامي ايران استقبال مي‌كند.
طرفين در اين ديدار در خصوص مباحث منطقه‌اي و بين‌المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند و بر گسترش همكاري في‌مابين تاكيد كردند.

**تهران از تداوم رايزني ها با برلين حمايت مي كند
حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس و مدير كل امور بين‌الملل در ابتداي اين ديدار با اشاره به نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نيز جايگاه مهم آلمان در اروپا اظهار داشت: انجام رايزني‌هاي مستمر ميان مقامات دو كشور در تحكيم و تعميق روابط و همچنين در تسهيل و تسريع همكاري مفيد خواهد بود.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي از تداوم رايزني‌هاي في‌مابين با هدف اتخاذ گام هاي عملي حمايت مي‌كند.
اميرعبداللهيان در ادامه ضمن انتقاد از اجرايي نشدن كانال مالي مطرح شده و عدم اقدامات عملي از سوي كشورهاي اروپايي بيان كرد: INSTEX اگرچه گامي كوچك ولي به جلو بحساب مي‌آيد، اما تاخير در اجراي آن و همچنين عدم بهره‌مندي مردم ايران از مزاياي آن، در حاليكه جمهوري اسلامي ايران تعهدات برجامي خود را بطور كامل انجام داده است، بي اعتمادي فزاينده نسبت به اروپا را ميان مردم و دولتمردان تقويت كرده است.
دستيار ويژه رئيس مجلس با اشاره به حمايت سياسي كشورهاي اروپايي براي حفظ برجام تصريح كرد: تنها حمايت سياسي در حفظ برجام كافي نيست و اروپا بايد اقدامات عملي خود را بي وقفه آغاز و قدري از ديوار بي اعتمادي را ترميم كند.
وي خاطرنشان كرد: تاكنون ديپلماسي اروپا در مقابله با رفتار نادرست آمريكا بخوبي كار نكرده است.
سيام*3061**9121