آبياري نواري مورد استقبال كشاورزان مياندوآب قرار گرفته است

مهاباد- ايرنا- مدير جهاد كشاورزي مياندوآب با اشاره به اينكه اجراي طرح آبياري نواري يا تيپي سه سال گذشته به صورت الگويي در مزارع كشاورزي اين شهرستان آغاز شد، گفت: اين شيوه آبياري در زمان حاضر از سوي كشاورزان مورد استقبال قرار گرفته است.

«علي ديانتي» روز چهارشنبه در حاشيه بازديد از مزارع پياز مياندوآب و در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تاكنون طرح آبياري نواري در يكهزار هكتار از مزارع كشت بهاره اين شهرستان اجرا شده و در يكهزار و 500 هكتار از مزارع نيز طي سال جاري اجرا مي شود.
وي با تاكيد بر برنامه ريزي براي تغيير روش آبياري (از سنتي به نواري) در راستاي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي و كمك به احياي درياچه اروميه، اظهار داشت: اين طرح براي محصولاتي كه نياز آبي بالايي دارد و به صورت رديفي كشت مي شود، بسيار مناسب است و موجب كاهش 50 درصدي مصرف آب مي شود.
وي كاهش هزينه هاي توليد، جلوگيري از رشد علف هاي هرز، انتقال نيافتن آفت ها، افزايش توليد، كاهش استفاده از نهاده ها مانند مصرف سموم و كود شيميايي، حذف مرحله ماسه پاشي در مزارع پياز، اجراي آسان و افزايش درآمد اقتصادي بهره برداران را از جمله مزيت هاي آبياري نواري عنوان كرد.
به گزارش ايرنا درياچه اروميه در قالب طرح احياي درياچه اروميه قرار است ظرف مدت 10 سال به تراز اكولوژيك خود برسد و يكي از مهمترين مصوبه هاي اين ستاد كاهش 40 درصدي مصرف آب كشاورزي در حوضه آبريز اين درياچه است.
مياندوآب داراي 82 هزار هكتار اراضي كشاورزي شامل 52 هزار هكتار اراضي آبي و 30 هزار هكتار اراضي ديم است و سالانه بيش از 50 نوع محصول زراعي و باغي به ميزان 950 هزار تُن از آنها توليد مي شود.
3072/9871/6185