20 هزار هكتار از اراضي آذربايجان شرقي به آبياري قطره اي مجهز شد

تبريز-ايرنا، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي گفت: در 3 سال گذشته 20 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان به آبياري تحت فشار مجهز شده است.

سيدعلي مختاري روز چهارشنبه در آيين تكريم و معارفه مدير جهاد كشاورزي شهرستان بناب با اشاره به برنامه و سياست دولت جهت توسعه آبياري نوين، گفت: تسهيلات يارنه اي براي اين منظور اختصاص مي يابد.
وي با اشاره به جايگاه و اهميت كشاورزي در توسعه و رونق توليد در كشور، خاطرنشان كرد: 25 درصد صادرات غيرنفتي حاصل دسترنج بخش كشاورزي است.
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي ارتقاي بهره وري را از دغدغه هاي اصلي متوليان بخش كشاورزي اعلام كرد و گفت: كشاورزان بايد در سالي كه به نام رونق توليد نام گذاري شده است، در جهت رونق توليد و افزايش توليدات قدم بردارند.
به گزارش ايرنا 250 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان قابليت تجهيز به سامانه هاي نوين آبياري را دارند، گفت: تا زمان حاضر 60 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان به اين سامانه ها مجهز شده است.
اين استان داراي يك ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار اراضي زراعي و باغي قابل كشت است كه ۸۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان ديم و ۴۰۰ هزار هكتار آبي است.
امكان اجراي سامانه هاي نوين آبياري در اراضي ديم وجود ندارد زيرا اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار نيازمند الزاماتي همچون استخر ذخيره آب و انرژي برق مناسب است.
در ۴۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان هم به علت شوري منابع آبي امكان اجراي سامانه هاي تحت فشار وجود ندارد.
در اراضي كشاورزي ۱۲ شهرستان واقع در حوزه درياچه اروميه سامانه هاي آبياري كم فشار با استفاده از اعتبار ستاد احياي درياچه اجرا مي شود.
در اين نشست از خدمات حسين علي فتحي تقدير و روح الله خيري به عنوان مدير جديد جهاد كشاورزي شهرستان بناب معرفي شد.
روح الله خيري مدير جديد جهاد كشاورزي بناب پيش از اين مسئوليت امور اراضي جهاد كشاورزي شهرستان عجب شير را عهده دار بوده است.
شهرستان 140 هزار نفري بناب در 110 كيلومتري جنوب تبريز مركز استان آذربايجان شرقي واقع شده است.
3071