مديراني كه موجب رونق رسانه هاي غيررسمي مي شوند- اميد بهمني*

سنندج- ايرنا- رسانه هاي حرفه اي و رسمي از اين جهت كه با طي كردن روندي قانوني امكان فعاليت پيدا مي كنند به اصول حرفه اي و قانوني پايبندند، اصولي كه در شبكه هاي اجتماعي نمي توان سراغي از آن گرفت اما برخي مديران بي توجه به اين امر به رونق رسانه هاي غيررسمي كمك مي كنند.

اين رسانه ها با توجه به اينكه از ساختاري حرفه اي برخوردارند و افرادي حرفه اي با دانش و تجربه در آن فعاليت مي كنند مي توانند مرجع قابل اتكايي براي مخاطبين باشند كه بر همين اساس مي توان اطمينان داشت كمتر دچار لغزش شوند و در صورت وقوع اشتباه يا جرمي در اين رسانه ها امكان جبران آن و دستيابي به حقوق ضايع شده وجود دارد، امكاني كه در شبكه هاي مجازي فراهم نيست.
كانال هاي تلگرامي به عنوان يكي از شبكه هاي مجازي در هر شهري توانسته اند خود را به عنوان رسانه براي تعداد زيادي از افراد جامعه معرفي و تا حدودي تاثيرگذار باشند.
كانال هايي كه قريب به اتفاق توسط كساني اداره مي شوند كه تخصص و حتي سر رشته و تجربه اي در حوزه رسانه ندارند و از حساسيت هاي نحوه بازتاب رويدادها چيزي نمي دانند.
سرعت عملي كه در رسانه اجتماعي تلگرام در اولويت قرار گرفته حساسيت هاي حول آن را هم افزايش داده و تلاش گردانندگان اين كانال ها براي اينكه خبري را زودتر از ديگري منتشر كنند موجب شده تلاشي به منظور بررسي صحت و سقم آن انجام ندهند.
برخي از اين كانال ها حتي خود را به عنوان نقاد و افشاگر جلوه مي دهند اما زير اين عناوين گول زننده به راحتي به تخريب افراد و مسئولين مي پردازند.
يكي از اين كانال ها كه هيچ نام و نشاني از گردانندگان آن ذكر نشده، نوشته است با رعايت قانون و حفظ چارچوب نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي كند اما هر پيامي از هر فردي را كه دريافت مي كند بي كم و كاست و بدون بررسي صحت و سقم در كانال خود قرار مي دهد.
گردانندگان اين شبكه مجازي، افترا، توهين و تهمت به هر كسي را با بيان اين كه ما امكان جواب دادن از سوي فرد را فراهم كرده ايم توجيه مي كنند در حاليكه وقتي شايعه، افترا و تهمتي مطرح شد در بسياري مواقع با رد آن آب رفته به جوي باز نمي گردد.
آنها در مواردي پيگيري هاي حقوقي افرادي كه از آنها نام برده اند را مورد انتقاد شديد قرار داده و حتي تهديد به افشاي نام شان مي كنند كه گويا مخالف افشاگري هستند.
اين كانال ها به اين ترتيب نشان داده اند اين حق را هم براي افراد قايل نيستند كه از راه قانوني پيگير حقوق خود باشند اما همزمان مدعي پيروي از قانون است.
اين شبكه مجازي به مكاني براي تسويه حساب، انواع بي اخلاقي ها و بي حرمتي و آبروريزي تبديل شده در حاليكه در متون ديني بسيار بر حفظ آبروي انسان ها بويژه مومنين تاكيد شده و احاديث زيادي در اين رابطه وجود دارد.
آنچه در مورد اين كانال غيررسمي كه در سايه به اعمالي غير قانوني دست مي زند ذكر شد ماهيت آن را مشخص كرد اما عجيب آنكه بسياري از مسئولين و مديران حتي رده بالاي استاني با ارسال جوابيه به اين كانال، عملا آن را به رسميت مي شناسند و به توجيهي كه اين شبكه مجازي براي چنين رفتارهاي نادرستي ارائه مي دهد يعني امكان نشر جوابيه، شرعيت و مقبوليت مي بخشند.
نمي توان از اشخاص حقيقي انتظار داشت حتما با سواد رسانه اي آشنا باشند اما مشخص نيست چرا مسئولين آشنايي با اين امر مهم ندارند.
به نظر مي رسد اين مديران يا با روابط عمومي هاي خود مشورت نمي كنند يا روابط عمومي هايي در اين دستگاه ها فعاليت مي كند كه از تخصص لازم برخوردار نيستند كه به مدير خود توصيه كنند با فرستادن جوابيه به يك رسانه غير رسمي در شبكه هاي مجازي عملا به آن رسميت بخشيده و در رونق بخشيدن فعاليت آن شريك مي شود.
نشر جوابيه در واقع براي يك رسانه رسمي و حرفه اي در عين اينكه نشان دهنده رعايت قانون و توجه به حقوق مخاطب است اما اين را هم نشان مي دهد كه در مطلب اوليه منتشر شده از سوژه آنقدر مستدل و قوي عمل نكرده و كاستي هايي وجود داشته كه كار به جوابيه رسيده است.
قانون مطبوعات كه براي رسانه هاي رسمي و حرفه اي نوشته شده در ماده 23 و فصل جرائم تاكيد كرده كه درج جوابيه نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نيست بنابراين نمي توان به بهانه اينكه جوابيه منتشر مي شود از حق فرد براي اعاده حيثيت گذشت.
بنابراين اگر رسانه اي بطور مرتب و مستمر اقدام به نشر جوابيه كند نه تنها امري مثبت و قابل پذيرش محسوب نمي شود بلكه نشان مي دهد كه در حال طي كردن مسيري اشتباه است و مشخص است با حجم زيادي از مخاطبان معترض و ناراضي روبرو است كه هر بار عليه آنها مطالبي غير مستند و مستدل را نشر داده است.
حال انتظار مي رود تمام كساني كه در اين رسانه هاي غير رسمي و غيرشفاف از آنها نامي برده مي شود بويژه مديران با ارسال جوابيه به چنين رسانه هايي به رسميت و رونق بخشيدن به اعمال ناشايست آنها كمك نكنند و دست كم پاسخ هاي خود را بطور غيرمستقيم در رسانه هاي رسمي و حرفه اي بيان كنند.

*خبرنگار ايرنا سنندج