پوتين به دنبال كاستن از نقش نفت و گاز در صنعت انرژي روسيه

مسكو - ايرنا - رئيس جمهوري روسيه دكترين جديد امنيت انرژي روسيه را تاييد كرد كه در آن بر كاهش سهم نفت و گاز در انرژي اين كشور تاكيد شده است.

به گزارش ايرنا، سند دكترين امنيت انرژي روسيه روز سه شنبه در پورتال اخبار رسمي روسيه منتشر شده است و در آن بر كاهش سهم سوخت هاي هيدروكربني (نفت و گاز) در تامين انرژي روسيه تاكيد شد.
بر اساس اين سند، سهم انرژي هاي جايگزين شونده در تامين انرژي روسيه بايد افزايش يابد ضمن اينكه بر لزوم توسعه بازار داخلي گاز مايع در روسيه تاكيد شده است.
گفتني است، سند دكترين امنيت انرژي روسيه جايگزين سند قبلي مي شود كه در سال 2012 تدوين شده بود.
در سند جديد خاطرنشان شده است كه تحريم هايي كه عليه روسيه اعمال مي شود، مانع از ايفاي نقش فعال اين كشور در تامين امنيت انرژي جهاني مي شود.
در سند دكترين امنيت انرژي روسيه به فشار بيش از حد مالي بر بخش انرژي و سوخت روسيه اشاره شده كه بر اثر افزايش ماليات ها و تعرفه هاي گمركي و ساير تعرفه ها بوجود آمده و به ريسكي براي امنيت انرژي تبديل شده است.
پوتين در اين سند بر لزوم تنظيم سيستم ماليات كشور براي كاهش فشار بر بخش سوخت و انرژي و نيز تلاش براي جذب سرمايه گذاري در اين بخش تاكيد كرده است.
روسيه از صادركنندگان عمده نفت و گاز در جهان است و روزانه بيش از 11 ميليون بشكه نفت توليد مي كند و بخش عمده آن را به صورت نفت خام يا فرآورده هاي نفتي مي فروشد.
صادرات گاز روسيه نيز در سال هاي اخير به حدود 200 ميليارد مترمكعب رسيده است كه بخش عمده آن به كشورهاي اروپايي صادر مي شود.
اروپام*391*1346*