رئيس حفاظت منابع طبيعي سمنان: كانون آلودگي ملخ پنج هزار هكتار است

سمنان- ايرنا- رئيس اداره حفاظت و حمايت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: پنج هزار هكتار از عرصه هاي استان كانون آلودگي آفت ملخ است كه از نوع ملخ هاي مهاجم نيستند.

حميدرضا عبدوس عصر دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: عرصه هاي منابع طبيعي در شهرستان هاي گرمسار، سرخه، دامغان و بخش بيارجمند شاهرود كانون آلودگي آفت ملخ است.
وي ادامه داد: در عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان مشاهده 2 نوع ملخ گزارش شده كه يكي از اين گونه ها ملخ بومي است كه در مراتع ييلاقي مشاهده مي شود و گونه ديگر ملخ كوهان دار تاغ است كه به تاغزارها حمله مي كند.
وي ابراز داشت: امسال به دليل شرايط آب و هوايي مناسب رفتار ملخ ها به شدت سال گذشته طغياني نيست و كارشناسان منابع طبيعي رفتار اين حشرات را تحت نظر دارند و هنوز اقدام خاصي براي مقابله انجام نشده است.
عبدوس تصريح كرد: زماني كه جمعيت اين آفت ها بحراني شود سمپاشي انجام مي شود، اما اكنون شرايط بحراني نيست و هيچ گونه سمپاشي براي مقابله با آفت ضرورت ندارد.
وي يادآور شد: به دليل شرايط زيست محيطي و قرارگرفتن در زمان چراي دام ها از مراتع سمپاشي محدوديت دارد و در صورت انجام سمپاشي با نصب پرچم و روش هاي ديگر به دامداران اطلاع رساني مي شود، ولي اكنون جمعيت آفت كم است و نياز به سمپاشي نيست.
وي اضافه كرد: كانون هاي آلوده به آفت ملخ از اسفند 97 تحت پايش و كنترل كارشناسان قرار دارد و هرگونه تغيير رفتار و افزايش جمعيت ملخ ها بررسي مي شود.
رئيس اداره حفاظت و حمايت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان خاطرنشان كرد: ملخ كوهان دار تاغ تنها به درختان تاغ آسيب مي زند و در منطقه هاي بياباني كه رويشگاه تاغ است تخم گذاري و نمو دارد.
به گزارش ايرنا، از 9.7 ميليون هكتار وسعت استان سمنان، 55 درصد نواحي بياباني و خشك، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضي كشاورزي و 3.6 درصد جنگل است.
7342/6103