اولویت های متقاضیان جذب هیأت علمی مشخص شد

تهران – ایرنا – شرایط بررسی سه اولویت مدنظر متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه ها از سوی مركز جذب وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار دانشگاه ایرنا، فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه ها دو بار در سال و در ماه های شهریور و بهمن ماه انجام می شود.
در دومین فراخوان سال 97 كه از بهمن ماه آغاز شد و فرایند آن هنوز ادامه دارد، پرسش هایی برای برخی متقاضیان جذب هیات علمی ایجاد شد كه سه اولویت را به عنوان دانشگاه مقصد انتخاب كرده اند.
این متقاضیان در فرایند ثبت نام امكان انتخاب سه دانشگاه برای جذب دارند. در صورت تایید یكی از اولویت ها توسط مركز جذب وزارت علوم، اهمیت و اولویت سایر انتخاب ها از بین می رود.
مركز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص تاكید كرده است كه به محض تایید یكی از اولویت های انتخابی متقاضی از سوی هیات مركزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، ادامه فرایند سایر اولویت های انتخاب شده متقاضی، در تمامی فراخوان ها متوقف می شود و تنها با رضایت موسسه مربوطه (كه اولویت مربوط به آن تایید شده است) انصراف از اولویت تایید شده و ادامه روند سایر اولویت ها امكانپذیر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه، 900 نفر جذب می شوند.
منظور از جذب اعضای هیأت علمی، هرگونه استخدام عضو هیأت علمی به صورت قراردادی، پیمانی، طرح سربازی، ماموریت و انتقال است.
پس از اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی كه بر اساس فرم ها و شرایط مربوطه انجام می شود، سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارسال اطلاعات پرونده داوطلبان به دانشگاه های محل درخواست آنان اقدام می كند و با نظر هیأت اجرایی جذب، افراد واجد شرایط اولیه برای انجام مصاحبه علمی دعوت می شوند.
پس از انجام مصاحبه علمی و عمومی و انجام تحقیقات محلی، پرونده ها به هیأت اجرایی جذب دانشگاه یا مؤسسه مربوطه، جهت بررسی همه مدارك و جمع بندی صلاحیت ها ارجاع می شود و با رأی اعضای هیأت اجرایی، تشخیص صلاحیتی داوطلب نهایی شده و به اطلاع داوطلب نیز می رسد.
در مرحله بعد، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه پرونده متقاضیانی را كه مورد تایید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته اند از طریق سامانه جامع جذب به دبیرخانه هیأت مركزی جذب ارسال می كند.
هیأت مركزی جذب، تصمیم نهایی را حداكثر در 45 روز به دانشگاه و موسسه اعلام می كند و موسسه موظف است حداكثر طی 10 روز نتیجه را به اطلاع متقاضی برساند.
صدور ابلاغ استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی پس از تایید هیأت مركزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دانشگاه و مؤسسه مربوطه صادرخواهد شد.
اگر بازه زمانی رسیدگی پرونده ها در دانشگاه بیش از 90 روز و تایید نهایی در مركز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیش از 45 روز طول بكشد این دوره خارج از جدول زمانی تلقی شده و از سوی مراجع بالاتر قابل رسیدگی است.
**9492** 1200