موسسه خیریه مكتب امیرالمومنین ارزی برای واردات دریافت نكرده است

تهران- ایرنا- روابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد: موسسه خیریه مكتب امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نكرده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روابط عمومی بانك مركزی اضافه كرد: مبالغ ذكر شده در فهرست انتشار یافته این بانك صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های 1385 تا 1386 بوده است.
در اطلاعیه بانك مركزی آمده است: انتشار فهرست دریافت كنندگان ارز براساس اصل بسیار مهم شفافیت و برای اطلاع افكارعمومی است و بر همین اساس نیز این رویه كماكان ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه می افزاید: درخصوص موسسه خیریه مكتب امیرالمومنین كه نام آن در فهرست انتشار یافته توسط این بانك آمده است، یادآور می شود، این موسسه طی سال های 1385 تا 1386 نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام كرده است و اكنون با بهره‌گیری از ماده (20) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» برمبنای مكانیزم و آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام كرده و عملیات حسابداری ارزی بین بانك عامل و بانك مركزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مكانیزم تخصیص، تأمین و فروش ارز انجام شده است.
لذا موسسه یاد شده اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذكر شده در فهرست انتشاریافته این بانك صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات فوق الذكر بوده است.
اقتصام**9189