تراكنش‌های همه بانك ها ماهانه به سازمان مالیات گزارش می شود

تهران- ایرنا- با ابلاغ بانك مركزی، همه بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانكی و اطلاعات مربوط به همه تراكنش‌های بانكی (درون بانكی و بین بانكی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، بر اساس قانون بودجه سال 98، به منظور افزایش شفافیت تراكنش‌های بانكی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانك مركزی مجاز است ظرف مدت یك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بـانكی اشـخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود كند.
بر این اساس، همه بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانكی و اطلاعات مربوط به همه تراكنش‌های بانكی (درون بانكی و بین بانكی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بانك مركزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراكنش‌های بانكی به صورت یكسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملكرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراكنش‌های بانكی (درون‌بانكی و بین بانكی) و سـایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته كند.
اشخاص حقیقی كه از حسـاب بانكی خود استفاده تجاری می‌كنند می‌توانند با دریافت شناسه (كد) اقتصادی و اتصـال حساب بانكی خود به شناسه (كد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
اقتصام * 2022 * 3063