حاكميت رژيم صهيونيستي بر جولان اشغالي سوريه نگران كننده است

تهران- ايرنا- سفير پاكستان در ژنو مراتب نگراني عميق دولت هاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي را از تصميم اخير رييس جمهور آمريكا در به رسميت شناختن حاكميت رژيم صهيونيستي بر جولان اشغالي سوريه ابراز كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا، سفير پاكستان در ژنو به نمايندگي از اعضاي سازمان همكاري هاي اسلامي با ارسال نامه اي خطاب به ميشل باشلت كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل اين مطلب را عنوان كرد.
سازمان همكاري اسلامي در نامه مذكور با استناد به قطعنامه 40/21 (2019) شوراي حقوق بشر اقدام آمريكا را به منزله مشروعيت بخشيدن به تداوم اشغال اين سرزمين ها، توسط رژيم صهيونيستي برشمرد.
در اين نامه تاكيد شده است كه اين اقدام آمريكا نقض صريح حاكميت و تماميت ارضي سوريه بوده و بر خلاف منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بين الملل و قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت به ويژه قطعنامه هاي 242 (1967)، 338 (1973) و 497 (1981) است.
در اين نامه همچنين تاكيد شده است كه اين اعلام غيرقانوني آمريكا بر اساس اصول حقوق بين الملل و قطعنامه هاي مصوب سازمان ملل هيچ گونه تغييري در تبديل وضعيت حقوقي بلندي هاي جولان به عنوان يك سرزمين اشغالي ايجاد نخواهد كرد. از كليه اعضاي سازمان ملل نيز خواسته شده است تا ضمن احترام به قطعنامه هاي مربوطه مصوب سازمان ملل از به رسميت شناختن هرگونه اقدامي كه منطبق با اين قطعنامه ها نباشد، اجتناب كنند.
اعضاي سازمان همكاري اسلامي تاكيد كرده اند كه هرگونه اقدام و تصميم يكجانبه اي در به رسميت شناختن حاكميت اين رژيم بر اين سرزمين ها، مانع جدي در نيل به صلح و ثبات منطقه است.
در پايان از كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است تا كليه اقدامات ضروري را بر اساس قطعنامه مصوب مارس 2019 شوراي حقوق بشر در اين خصوص به كار گيرد.
سيام*1751*1193