اقدامات غيركارشناسي در مسير رودخانه هاي تيران بايد اصلاح شود

اصفهان- ايرنا- دبير شوراي هماهنگي مديريت بحران تيران و كرون گفت: اقدامات و تغييرات غيركارشناسي در مسير رودخانه و مراتع بايد شناسايي و براي جلوگيري از خسارت اصلاح شود.

فرامرز بيگدلي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بعضي از كشاورزان در سال هاي گذشته براي مقابله با خشكسالي و نوروز امسال براي هدايت آب به سطح اراضي خود اقدام به تغييراتي در مسير آب و مراتع طبيعي كردند كه بايد اين موضوع بررسي شود.
وي بيان كرد: برخي از اين تغييرات در بروز خسارت به اراضي كشاورزي خسارت وارد كرده و در صورت تداوم بارش ها براي آن منطقه چالش ساز است كه دستگاه هاي اداري بايد ضمن رصد اين وضعيت، اين دخالت غيركارشناسي را اصلاح كنند.
دبير شوراي هماهنگي مديريت بحران تيران و كرون ادامه داد: مردم نبايد دست به تغيير مسير جوي و رودخانه هاي آب بدهند و دستگاه هاي اجرايي و شهرداري و دهياري ها همواره مسيرهاي انتقال آب، جاده ها و مسير انتقال انرژي را براي جلوگيري از بروز حادثه دائم كنترل كنند تا در صورت تغييرات انساني و يا طبيعي اين وضع اصلاح شود.
وي اضافه كرد: رصد به موقع وضعيت ايمني هر منطقه توسط دستگاه هاي اجرايي موجب افزايش ايمني و كاهش حوادث خواهد شد.
بيگدلي يادآورشد: خسارت جاني بر اثر بارش شديد باران در ايام نوروز در تيران و كرون نداشتيم و خسارت ها به حداقل رسيده و اين تدابير تا پايان فصل بهار ادامه دارد.
وي با اشاره به بافت فرسوده و قديمي شهرها و روستاهاي اين شهرستان گفت: اين بافت هاي سست و قديمي احتمال بروز خسارت را افزايش داده اند كه بنياد مسكن و شهرداري ها بايد براي شناسايي و هدايت مالكان براي بازسازي وو مقاوم سازي اقدام كنند.
بارش هاي شديد و سيلاب هاي امسال 50 ميليارد ريال خسارت به شهرستان تيران و كرون وارد كرد.
7131/6026/