مجوز فعاليت يك شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي در شيراز لغو شد

شيراز-ايرنا- روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس اعلام كرد: مجوز فعاليت شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي، كيان هفت آسمان نوين در شيراز لغو شد.

اين روابط عمومي در گزارش روز دوشنبه خود بيان كرد: لغو مجوز فعاليت شركت ياد شده به استناد ماده 54 مقررات اجرايي - انضباطي شركت هاي خدمات مسافرتي و جهانگردي لغو شده است.
بنا بر اين گزارش، شركت مذكور بايد وفق ماده 18 آيين نامه نظارت بر فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، اصل پروانه را ظرف مدت 10 روز به اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس مسترد كند و در صورت مشاهده فعاليت شركت نام برده، ضوابط قانوني لازم اعمال خواهد شد.
9873 /6118