سفير جديد تاجيكستان رونوشت استوارنامه خود را تسليم ظريف كرد

سفير جديد جمهوري تاجيكستان امروز رونوشت استوارنامه خود را تسليم وزير امور خارجه كرد.

به گزارش ايرنا، «نظام الدين شمس الدين زاده زاهدي» سفير جديد جمهوري تاجيكستان در تهران صبح امروز با «محمدجواد ظريف» ديدار و رونوشت استوارنامه خود را تسليم وزير امور خارجه كرد.
رمضان امامعلي، سفير سابق تاجيكستان بهمن ماه سال گذشته در پايان دوره مأموريت خود در كشورمان با وزير امور خارجه ديدار و خداحافظي كرده بود.
همچنين «محمدتقي صابري» سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در دوشنبه در اسفند ماه سال گذشته رونوشت استوارنامه خود را تقديم وزير امور خارجه تاجيكستان كرده بود.
سيام *م.ا.ت*