دولت ملزم به اجراي قانون جامع خدمات ايثارگران است

ياسوج - ايرنا - نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به تعيين تكليف قانون جامع خدمات ايثارگران گفت: دولت ملزم به اجراي قانون جامع خدمات ايثارگران است.

محمد علي وكيلي پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهارا داشت: قانون جامع خدمات ايثارگران سالها پس از رفت و برگشت بين مجمع تشخيص و مجلس سال گذشته در مجلس تعيين تكليف شد.
وي بيان كرد: منابع اجرايي اين قانون فراهم و دولت ملزم به اجراي است.
وكيلي با اشاره به مشكلات اشتغال و معيشت جامعه ايثارگري تصريح كرد: با اجراي اين قانون تا حدودي اين مشكلات كاهش خواهد يافت.
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از دي ماه سال 91 به صورت آزمايشي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و دي ماه سال 95 زمان آزمايشي آن به پايان رسيد و بنياد شهيد تلاش هاي زيادي براي دائمي شدن آن انجام داد كه در مجلس اين موضوع به تصويب رسيد و اكنون شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است.
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران با 76 ماده اواخر سال 95 اجرايي شده است كه البته سال 96 طرح آزمايشي اين قانون به مدت يكسال ديگر در مجلس تمديد شده تا اصلاحات لازم روي اين قانون براي ارائه خدمات مطلوب تر به ايثارگران انجام شود.
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن با اصلاحات زير دائمي شد.
در بند 1 اين ماده، ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ماده الحاق مي شود:بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي» عبارت «جانبازان داراي محدويت جسمي، حركتي» اضافه مي شود.
در تبصره اين بند نيز آمده است: والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري هاي خاص، صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي باشند، پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران مشمول اين ماده مي شوند.
در بند 2 اين ماده در انتهاي ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت «بالاي بيست و پنج درصد(25%)» حذف شد.
در بند 3 ماده الحاقي 5 نيز متن زير جايگزين ماده(13) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شد: بيمه تكميلي ايثارگران و هزينه هاي مازاد بر بيمه هاي پايه(بيمه سلامت)، تأمين كليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشكي موردنياز و بيمه تكميلي جانبازان و افراد تحت تكفل، آزادگان و افراد تحت تكفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها و پدر و مادر و همسر شهيد اعم از شاغل در دستگاههاي اجرايي و بازنشسته و مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي و غيرشاغل به استثناي ايثارگران نيروهاي مسلح برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
در تبصره اين بند به بيمه پايه(سلامت) ايثارگران مذكور و نيز فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها كه تحت پوشش هيچ دستگاهي نبوده و ايثارگران بازنشسته و يا ايثارگراني كه مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي نمي باشند برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
همچنين در بند 4 اين ماده احكام زير به ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق مي شود: بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي كند.
تمامي مسؤولان دستگاه هاي اجرائي پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز كنند. با متخلفان از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شود.
براين اساس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند بر حسن اجراي اين ماده در دستگاه هاي اجرايي نظارت كنند.
در بند 5 ماده الحاقي 5 نيز متن زير جايگزين ماده(7) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شد.
وزارت راه و شهرسازي موظف است مسكن جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر را كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي و تسهيلات يا وام مسكن ارزان قيمت استفاده نكرده اند با واگذاري مسكن و يا زمين بر مبناي زمين به قيمت منطقه اي، سال واگذاري و ساير هزينه ها به قيمت تمام شده تأمين كند.
تبصره 1 بند بانك هاي عامل را موظف شدند تا تعيين تكليف نهائي مسكن ايثارگران حداقل سالانه يكصدهزار فقره تسهيلات ارزان قيمت تأمين مسكن به ايثارگران واجد شرايط مذكور پرداخت كنند.
در تبصره 2 نيز بانك هاي عامل موظف شدند در روستاها يا شهرهاي فاقد مسكن ملكي، تسهيلات مسكن ارزان قيمت به واحدهاي مسكوني قديمي و قولنامه اي را به ايثارگران مشمول پرداخت كنند.
تبصره 3 نيز اجازه مي دهد تا در مناطقي كه محدويت زمين وجود ندارد و به جهت رفاه حال ايثارگران، واگذاري زمين به صورت قطعه ملكي غيرمشاع مي باشد.
در تبصره 4 نيز فرزندان جانبازان متوفي كه متأهل و فاقد مسكن هستند، همانند فرزندان شاهد از يك فقره تسهيلات مسكن ارزان قيمت بهره مند مي شوند.
نمايندگان مجلس در بند ب مصوب كردند كه دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:
1- فرزندان شهدا از تمامي امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد(50%) و بالاتر به استثناي تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.
2- به منظور كاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‎هاي شهدا و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و مقررات ملي ساختمان، صددرصد(100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني كند.
3- دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام كند. همچنين دولت موظف است نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام كند.
4- آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده اند و به دليل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده اند، مي توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت و با رعايت شرايط به بازنشستگي نائل آيند.
تبصره- مدت اسارت افراد مذكور كه به خدمت اعاده مي شوند صرفاً يك برابر محسوب مي شود.
5- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است كليه فرزندان شهيد فاقد شغل و پوشش بيمه اي متقاضي شغل مناسب تا زمان تأمين اشتغال پايدار را تحت پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داده و صددرصد(100%) حق بيمه مربوطه را تأمين و پرداخت كند.
6- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است فرزندان شهيد داراي بيماري هاي خاص، صعب العلاج، محجور و از كارافتاده كلي را همانند جانبازان از كارافتاده تحت پوشش كامل قرار داده و حقوق و مزاياي مشابه به ايشان و خانواده تحت تكفل پرداخت كند.
7- جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در كليه وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها، نيروهاي مسلح، شركتهاي عمومي دولتي، در صورت تنزل از مناصب مديريتي، اداري و لشكري، مشروط به عدم محكوميت آنها براساس آراء مراجع قضائي و يا اداري، از كليه حقوق و مزاياي پست سازماني يا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار مي شوند.
8- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره مند مي باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند(الف) ماده(103) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند.
9- دولت موظف است نسبت به تبديل وضعيت جانبازان و فرزندان شهدا با بيش از پنج سال سابقه خدمت قراردادي در وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي اقدام كند.
تبصره1- حكم اين جزء شامل سهميه استخدامي دولت است و به تعداد افراد مشمول تبديل وضعيت يافته، از مجوزها و سهميه هاي قانوني استخدام كسر مي شود.
تبصره2- افرادي كه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون در دستگاههاي مذكور به صورت قراردادي مشغول به كار مي شوند، مشمول حكم اين جزء نخواهند بود.
پ- ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود مي باشند.
ت- دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدين شهداي داراي تابعيت خارجي(غيرايراني) كه در هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت هاي محوله از سوي مراجع ذي صلاح به شهادت رسيده اند، حداكثر يكسال پس از تقاضاي تابعيت، تابعيت ايراني اعطاء كند.
ث- دولت موظف است از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به استمرار پرداخت مستمري پدر و مادر شهيد فوت شده داراي فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تكفل، نامادري و بيماري صعب العلاج و بيماري خاص اقدام نمايد.
تبصره - در صورتيكه اين دسته افراد از حق و حقوق دولتي به طور ماهانه برخوردار باشند از اين ماده مستثني هستند.
محمدعلي وكيلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي براي حضور در مراسم 'روشناي خاطر آشوب' پاسداشت سي و هفتمين سالروز شهادت معلم شهيد «سيد جمال الدين دولت خواه» و 17 معلم شهيد شهرستان كهگيلويه به دهدشت مركز اين شهرستان سفر كرد.
7531/1662

سرخط اخبار استان‌ها