هنرمندان معضلات اجتماعي كشور را در قالب فيلم به چالش مي كشند

سنندج - ايرنا - مدير كارگروه هنرهاي تصويري حوزه هنري كشور گفت: نماياندن معضلات اجتماعي در قالب فيلم هاي 100 ثانيه اي در استان ها در اولويت توليد قرار دارد و هنرمندان در اين قالب معضلات خود را به چالش مي كشند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، جعفر حسني روز سه شنبه در نشست فيلمسازان استان هاي كردستان، لرستان و خوزستان در سنندج اظهار داشت: به منظور بهره گيري از ظرفيت هنرمندان استان هاي مختلف كشور در بيان هنرمندانه معضلات اجتماعي براي آگاه سازي اجتماعي و كاهش آسيب هاي مرتبط با آن در جامعه توليد فيلم هاي 100 ثانيه اي در استان هاي مختلف كشور در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: در هر منطقه يك ناظر مسئوليت بررسي طرح ها و نظارت در روند توليد را برعهده دارد و ناظر اين منطقه پوران درخشنده كارگردان نامي كشور تعيين شده و تنها آثاري مورد تأييد حوزه هنري قرار مي گيرد كه ناظر مربوطه آن را تأييد كرده باشد.
مدير كارگروه هنرهاي تصويري حوزه هنري كشور گفت: در آثار توليد شده توجه به ارائه راه حل و بيان درست مشكل مورد توجه است و هر هنرمند بايد اثري مربوط به معضل استان محل سكونت خود را براساس اولويت هاي اعلام شده در بخش آسيب هاي اجتماعي و با رويكردي كاملا حرفه اي توليد كند.
وي گفت: هنرمندان ظرف مدت 10 روز بايد طرح، رزومه، برآورد مالي وعوامل توليد را معرفي و پس از تصويب توسط ناظر در مدت زمان مشخص 2ماهه به توليد اثر بپردازند.
حسني اظهار داشت: همچنين يك زمان نيز براي رفع مشكلات احتمالي براساس نظر ناظر داده مي شود كه اميد مي رود در پايان اين پروژه كه ابتداي آذرماه است شاهد آثاري ارزشمند در زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي در سراسر كشور باشيم.

** بيان سياهي آسيب هاي اجتماعي توسط هنرمندان
كارگردان نامي كشور نيز در اين نشست بر نقش و رسالت هنرمندان در بيان درست و هنرمندانه سياهي هاي آسيب هاي اجتماعي تأكيد كرد و گفت: توجه جدي به آگاهي سازي جامعه، ارائه راه حل و مقابله با آسيب هاي اجتماعي امري جدي است.
پوران درخشنده افزود: نقش هنر و هنرمندان در اين زمينه بسيار پررنگ است و اكنون كه مسئولان بادرك درست از اين نقش هنرمندان را به ياري طلبيده اند وظيفه ما هنرمندان تلاش براي بهره گيري از تمام ظرفيت هاي هنري در بيان درست معضلات و مشكلات آسيب هاي اجتماعي، ارائه راه حل و برانگيختن جامعه در مبارزه با آن است.
وي افزود: ساخت فيلم 100 ثانيه اي با موضوع آسيب هاي اجتماعي كه در آن هنرمند بتواند در كوتاهترين زمان پيام خود را به مخاطب منتقل كند كاري سخت و پيچيده است.
اين كارگردان برجسته اضافه كرد: اين كار مستلزم پژوهش و انتخاب ساختاري مناسب است كه بتواند درد را ببيند و بيان كند و همزمان با انتقال پيام به مخاطب، راهكار برخورد و مبارزه با آن را نيز ارائه دهد.
وي افزود: آسيب هاي اجتماعي در درون خود سياهي هاي بسياري دارد و بيان درست و هنرمندانه به تصوير در آوردن اين سياهي و هشدار به جامعه با ارائه راه حل بسيار مهم است.
درخشنده اظهار داشت: اين آسيب ها بر اساس هر استان و توسط استانداري ها مشخص شده است و هر هنرمند فيلمساز براساس اولويت هاي اعلام شده بايد با بهره مندي از زبان و يا گويش محلي، فرهنگ و ويژگي هاي بومي استان خود با بهره مندي از تيمي كاملا حرفه اي به توليد طرح هاي تصويب شده بپردازد.
وي گفت: هدف اين پروژه نگاه جشنواره اي نيست بلكه به دنبال آن هستيم تا اين آثار پس از ارائه بتواند ضمن معرفي درست آسيب در كاهش و رفع اين معضل ها به مردم و مسئولين كمك كند.

** عزم هنرمندان براي كاهش آسيب هاي اجتماعي
رييس حوزه هنري كردستان نيز با اشاره به جايگاه بالاي آثار هنري در افزايش آگاهي هاي اجتماعي گفت: با توجه به اين نقش حوزه هنري با همكاري وزارت كشور هنرمندان را در راستاي كمك در كاهش آسيب هاي اجتماعي به ميدان فراخوانده است.
امين مرادي افزود: آسيب هاي اجتماعي بنيان هاي خانواده و اجتماع را تهديد و نابود مي سازند و برهمين اساس بايد به صورت ويژه نسبت به آگاهي بخشي و مقاوم سازي جامعه در برابر اين آسيب ها تلاش شود كه نقش هنرمندان و زبان هنر در اين راستا بسيار مهم است.
وي اظهار داشت: يكي از بخش هايي كه هنرمندان مي توانند در اين حوزه كمك كنند عرصه فيلم كوتاه است و بر همين مبنا در قالب تفاهم نامه اي در راستاي تأثيرگزاري سريع بر مخاطب بر اساس بررسي هاي انجام شده توليد فيلم هاي 100 ثانيه اي در دستور كار قرار گرفته است.
رييس حوزه هنري كردستان گفت: نگاه ما در اين بخش نگاه جشنواره اي نيست و هنرمندان بايد با نظارت ناظر (پوران درخشنده) آثاري كاملا حرفه اي و با ويژگي هاي كامل سينمايي خلق كرده و در جهت تحقق اين موضوع تمام هزينه هاي مربوطه به صورت كامل توسط حوزه هاي هنري طرف قرارداد پرداخت مي شود.
نشست هنرمندان استان هاي كردستان، لرستان و خوزستان به منظور بررسي طرح هاي فيلمسازان اين استان ها با هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي با حضور پوران درخشنده ناظر پروژه و حسني مدير كارگروه هنرهاي تصويري حوزه هنري در سنندج برگزار شد.
7348 / 3034