6 هزار ميليارد ريال براي جنگل كاري استان هاي زاگرس نشين هزينه مي شود

ايلام- ايرنا- معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: امسال 6 هزار ميليارد ريال براي توسعه جنگل كاري در مناطق زاگرس نشين هزينه مي شود.

خليل آقايي روز پنجشنبه در حاشيه بازديد از طرح هاي جنگل كاري و آبخيزداري شهرستان دهلران به خبرنگار ايرنا گفت: از 14 ميليون هكتار عرصه جنگلي كشور 6 ميليون هكتار آن در 11 استان زاگرس نشين قرار گرفته است.
وي افزود: تمركز سال جاري در بحث مديريت پايدار جنگل هاي زاگرس است كه براي حفظ، احياء و توسعه جنگل هاي زاگرس 6 هزار ميليارد ريال هزينه مي شود.
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به هزينه 600 ميليارد ريالي جنگل كاري سال گذشته در عرصه 25 هزار هكتار يادآور شد: امسال براي جنگل كاري در عرصه 50 هزار هكتار بالغ بر يك هزار ميليارد ريال هزينه مي شود.
آقايي با اشاره به فعاليت سازه اي آبخيزداري سال گذشته در بيش از 6 هزار نقطه كشور تاكيد كرد: احياي مراتع در سطح يك ميليون هكتار و 25 هزار هكتار جنگل كاري از ديگر اقدامات سال گذشته است.
وي اضافه كرد: تاكنون در سطح 40 ميليون هكتار از اراضي كار كاداكستر انجام شده كه اين امر نقش مهمي در تثبيت مالكيت، مستثنيات، حقوق مردم و رفع اختلاف بين دولت و مردم داشده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي از عمليات اجرايي 600 حوزه آبخيز در سال گذشته خبر داد و افزود: امسال اين ميزان به يك هزار و 200 هكتار افزايش مي يابد و در اين حوزه بالغ بر 15 هزار ميليارد ريال هزينه خواهد شد.
وي استان ايلام را از حيث جنگل كاري در سال گذشته استان برتر كشور عنوان كرد.

** جنگل كاري 2 هزار هكتار از عرصه هاي بياباني دهلران
فرماندار دهلران نيز در گفت و گو با ايرنا به وسعت عرصه هاي بياباني شهرستان اشاره كرد و گفت: توسعه جنگل كاري و اجراي طرح هاي آبخيزداري در اين شهرستان ضروري است.
مجيد عسگري با اشاره به اينكه سال گذشته بيش از 2 هزار هكتار از عرصه هاي بياباني شهرستان جنگل كاري شده است، اظهار داشت: افزايش اعتبارات در اين حوزه نقش موثري در جلوگيري از بيابان زايي در اين شهرستان مرزي با وسعت بياباني دارد.
وي افزود: سال گذشته هشت پروژه آبخيزداري با هزينه 30 ميليارد ريال در شهرستان دهلران اجرا شده كه نياز است با افزايش سقف اعتبارات اين حوزه شاهد افزايش اين طرح ها در شهرستان گرمسيري دهلران باشيم.
دهلران داراي 94 هزار هكتار عرصه جنگلي است.
7175/6119