ايران وتركيه در زمينه بازآفريني شهري كميته مشترك تشكيل مي دهند

تهران - ايرنا - معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به سفر هيات تركيه‌اي به رياست «فاطما وارانك» معاون وزير محيط ‌زيست و شهرسازي تركيه گفت: ايران و تركيه در حوزه بازآفريني شهري كميته مشترك تشكيل مي دهند.

به گزارش چهارشنبه شب ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، « مازيار حسيني » افزود: ايران و تركيه قرابت فرهنگي، اجتماعي و ديني دارند و همين قرابت‌ها سبب مي‌شود تا تجربه دو كشور براي هم قابل استفاده و هم‌افزا باشد.
وي يادآورشد: نحوه توسعه شهري، نوسازي و بازآفريني شهري، حفاظت از بافت‌هاي تاريخي، صدور خدمات فني و مهندسي و ضوابط حاكم بر ساخت و ساز از مسايل مورد بحث ايران در ديدار با هيات تركيه‌اي بود.
حسيني با بيان اينكه مقرر شده تا موضوعات مورد توافق دو كشور در قالب كميته كار مشترك، دنبال شود از موافقت وزير راه و شهرسازي با تشكيل كميته مشترك خبر داد و افزود: اين اميدواري وجود دارد تا با تشكيل يك كميته مشترك و تدوين مسايل زيركميته‌ها، نتايج خوبي در زمينه توسعه شهري، بافت فرسوده، بازآفريني شهري، حفاظت از بافت هاي تاريخي، صدور خدمات مهندسي و ضوابط حاكم بر ساخت و ساز بين دو كشور حاصل شود.
معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: استفاده از تجربه كشوري ديگر در حوزه فني و مهندسي، پيچيدگي‌ها و لايه‌هاي پنهاني دارد كه براي موفقيت و قابل استفاده كردن اين تجربه‌ها، بايد مباحث فرهنگي و اجتماعي نيز مورد توجه قرار گيرد، زيرا به علت قرابت دو كشور در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و ديني مي‌توان به همكاري گسترده در اين بخش ها، اميدوار بود.
حسيني روش كار دو كشور ايران و تركيه را در باسازي بافت‌هاي فرسوده شهري را روشي مشابه دانست و گفت: بازسازي بافت‌هاي فرسوده بدين شيوه است كه دولت مستقيم وارد كار نمي‌شود بلكه شهرداري‌ها، مردم و بخش خصوصي با همكاري يكديگر به اينكار مبادرت مي ورزند و وزارتخانه ها و مشخصا شركت بازآفريني شهري به عنوان بازوي تخصصصي بحث تسهيل گري و حمايتي را برعهده دارند.
وي افزود: اين تجربه (بازسازي بافت‌هاي فرسوده) در تركيه به صورت مشابه انجام شده است و تبادل ‌نظر دو كشور در اين موضوعات مي‌تواند به تسهيل فرآيندها و استفاده از تجارب يكديگر كمك كند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به روش كار در بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري، بيان كرد: كاري كه بايد انجام شود اين است كه اولا بايد مدل نظري براي آن ايجاد شود و در گام بعدي نيز بايد اين آگاهي و درك ايجاد شود كه بازآفريني هرمحله با محله ديگر متفاوت است.
به گزارش ايرنا، اين هيات تركيه‌اي به رياست «فاطما وارانك» معاون وزير محيط ‌زيست و شهرسازي تركيه روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت ماه سال جاري مذاكرات خود را با هيات ايراني در وزارت راه و شهرسازي برگزار كرد.
شبك**1108**1708