برداشت بي رويه  آب هاي زيرزميني از دلايل اصلي فرونشست تهران

تهران- ايرنا- كميته تخصصي كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست با محوريت «بسته اجرايي كاهش اثرات فرونشست زمين شهر تهران» برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني را به عنوان يكي از دلايل اصلي فرونشست زمين در شهر تهران عنوان كرد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، در پي وقوع حادثه فروريزش زمين در مناطق شهران و خيابان پيامبر تهران در سال 1395 وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي، ضمن بررسي و ارزيابي موضوع، نسبت به تهيه،‌ تدوين و ارسال گزارش هاي كارشناسانه به دولت اقدام كردند.
بر اساس اين گزارش، با تصميم هيات وزيران، موضوع براي ارزيابي هاي بيشتر به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيات دولت ارجاع شد.
دفتر هيات دولت تصريح كرد: با آغاز فرآيند بررسي، پيشنهادها و گزارش هاي واصله در جلسات تخصصي اين كميسيون به تفصيل، مطرح و برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني به عنوان يكي از دلايل اصلي فرونشست زمين در شهر تهران مورد تأكيد قرار گرفت.
براساس اين گزارش، شهر تهران به عنوان پايتخت كشور، داراي حجم عظيمي از تأسيسات است كه به سبب حساسيت بالاي آنها به پايداري زمين، به شدت توسط پديده فرونشست تهديد مي شود.
دفتر هيات دولت همچنين تصريح كرد: با توجه به استقرار سازمان مديريت بحران در وزارت كشور، نتيجه اقدامات كارشناسانه صورت گرفته اين كميسيون، در قالب بسته اجرايي جامعي با عنوان «برنامه كاهش خطرپذيري فروريزش زمين در شهر تهران» شامل دلايل فروريزش هاي مذكور، راهكارهاي مقابله و اقدامات اجرايي ضروري، تهيه و به وزارت كشور ارسال شد تا متون حقوقي مورد نياز براي تصميم گيري در هيات وزيران تهيه و ارسال شود.
در اين گزارش آمده است: در ادامه روند بررسي، سازمان مديريت بحران كشور با همكاري استانداري تهران، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و دستگاه هاي اجرايي ذيربط استان، اقدام به تشكيل كارگروهي براي احصاء برنامه هاي پيشگيري و كاهش اثرات فرونشست زمين كرد.
نتايج جلسات اين كارگروه با عنوان «بسته اجرايي كاهش اثرات فرونشست زمين ناشي از تغييرات سطح آب زيرزميني در شهر تهران» از سوي وزارت كشور به كميسيون صنعت هيات دولت ارسال شد و در دستور كار اين كميسيون قرار گرفت.
كميته تخصصي كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست با محوريت بررسي بسته اجرايي مورد اشاره،‌ دوم ارديبهشت 1398 تشكيل و بنا به درخواست نماينده وزارت كشور به آن نهاد عودت شد تا ضمن بازنگري متن پيشنهادي مربوط با رويكرد مطالب مطرح شده در جلسه، با همكاري وزارت‌خانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه كشور و شهرداري تهران،‌ نسبت به ارائه محورهاي پيشنهادات لازم، اقدام و نتيجه در قالب متن حقوقي مورد تفاهم ارائه شود.
سيام*3061*2021**