قائم مقام سازمان مدیریت صنعتی ایران: تغییر نظام كسب و كار ضروری است

تبریز - ایرنا - قائم مقام سازمان مدیریت صنعتی ایران گفت: تغییر در نظام و سیاست كسب و كار از راه های خروج از شرایط بد و سخت اقتصادی كنونی كشور است.

به گزارش ایرنا، احمد بذلی روز چهارشنبه در ششمین همایش معرفی برترین شركت های منطقه غرب و شمالغرب كشور در سالن پتروشیمی تبریز افزود: با توجه به شرایط اقتصادی كشور، علاوه بر تلاش برای رفع چالش های موجود در حوزه صنعت، تولید و كسب و كار نباید از نقش مدیران ارشد در رویارویی با فضای پیچیده كسب و كار غافل شد.
وی اظهار داشت: محیط كسب و كار از ویژگی هایی مانند نبود اعتماد و ناامنی در جهان، تغییرات پرشتاب محیطی، پیچیدگی های فزاینده، تغییر جهت به اقتصاد دانش محور و افزایش رقابت جهانی برخوردار است.
قائم مقام سازمان مدیریت صنعتی ایران گفت: این ویژگی ها، چالش های متعددی را برای بنگاه های كسب و كار ایجاد كرده، پیش بینی ها را غیر ممكن می كند و هزینه های بنگاه را در دستیابی به فناوری ها و نیروی فعال كسب و كار افزایش داده است.
بذلی، با بیان اینكه مهم ترین ویژگی محیط كسب و كار پیچیدگی آن است، ادامه داد: در زمان كنونی محیط های ساده و خطی جای خود را به محیط های پیچیده داده كه نیاز به روابط تعاملی، چندگانه و غیرخطی و برقراری روابط مختلف اجزا با یكدیگر دارد.
وی چالش های كسب و كار در محیط های پیچیده را ساختار، فرهنگ سازمانی، فناوری و استراتژی اعلام كرد.
قائم مقام سازمان مدیریت صنعتی ایران گفت: تاثیرپذیری از بحران های مالی و اقتصادی، تحریم های بین المللی در ابعاد مختلف، شیوه مدیریت منابع و سیاست های نادرست، چالش ها و مشكلات فراوان كسب و كار از جمله تبیین شرایط ویژه اقتصادی محسوب می شود.
بذلی، افزود: تغییر لازمه بنگاه داری است و باید خودكنترلی در سیستم جدید كسب و كار جایگزین كنترل شود.
وی، ضرورت تغییر مستمر و پایدار، تلاش برای دستیابی به یك مزیت رقابتی پایدار، سرمایه گذاری جدی بر توسعه و بالندگی سرمایه های انسانی به ویژه رهبران و رهبری تحول آفرین را از عوامل موفقیت و بقای بنگاه ها اعلام كرد.
بذلی، ادامه داد: ایجاد فرهنگ مشاركت در سازمان، توسعه مهارت های ارتباطی، ترویج تفكر اقتصادی در همه فرایندهای سازمان، توجه به مسئولیت های اجتماعی، تقویت رفتارهای شهروندی و توجه به استعدادیابی باز از دیگر عوامل بقای بنگاه های اقتصادی است.
در ششمین دوره طرح «ایران تك» از بین 500 شركت منطقه غرب و شمالغرب كشور كه در این طرح فعال هستند از 25 شركت برتر با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.
8023/518