سند توسعه خراسان شمالي نيمه ارديبهشت ماه رونمايي مي شود

بجنورد- ايرنا- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، سند توسعه اين استان در نيمه ارديبهشت ماه جاري رونمايي مي شود و از امسال قابليت اجرايي دارد.

حسن پارسي پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سند توسعه استان به عنوان چراغ راه حركت به سمت توسعه است و اكنون تدوين اين سند تكميل شده است.
وي با تاكيد بر اينكه سند توسعه استان، محور انجام تمام فعاليت ها و كارها در استان است خاطرنشان كرد: از امسال توزيع اعتبارات فعاليت هاي اجرايي منطبق بر سند توسعه استان انجام مي شود.
وي در باره فرآيند تهيه و تدوين سند توسعه استان اظهار داشت: اين سند، ماحصل يك كار گروهي و مشاركتي است و در آن از توان نخبگان، صاحب نظران و اظهار نظر فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي استفاده شده و آنها به عنوان پيشروان بخش علمي، فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي در تهيه آن مشاركت داده شده است.
پارسي پور خاطرنشان كرد: تلاش داريم تا با استفاده از سند توسعه از نقاط قوت و فرصت هاي اين استان بهره ببريم و نقاط ضعف را برطرف كنيم و هدف نهايي، خارج شدن خراسان شمالي از ليست استان هاي كم برخوردر و ارتقاي شاخص هاي توسعه است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي تاكيد كرد: تلاش داريم تا اين سند منجر به ارتقاي سطح زندگي و كيفيت زندگي مردم و منجر به توسعه شود، اين سند بستري براي گذر از وضعيت موجود به وضعيت بهتر است.
وي گفت: يكي از ويژگي هاي سند توسعه استان استفاده از توان بخش هاي مختلف در تدوين آن است و زماني كه اين بخش ها دخالت داده شود، در اجرا هم همراهي بيشتري خواهند داشت.
وي با بيان اينكه تلاش شده است مسير حركت در سند توسعه استان، منطبق برشاخص هاي برنامه ششم توسعه باشد گفت: يكي از ويژگي هاي سندهاي توسعه اين است كه براي هر دستگاه اجرايي هدف هاي كمي تعيين شده است.
پارسي پور تصريح كرد: براي هر اقدام، دستگاه متولي مشخص شده و به همين دليل، فرآيند اجراي كارها در رسيدن به اهداف و انجام فعاليت ها قابل رصد، پيگيري و بازخواست است و به يقين دستگاه متولي بايد در زمينه ميزان انطباف اقدامات با برنامه ها پاسخگو باشد.
وي با اشاره به اينكه از اين پس توزيع منابع مالي بر اساس اهداف سند توسعه انجام مي شود افزود: براي سرعت دادن به دستيابي به اهداف، براي هر شهرستان، پروژه هاي اولويت دار و محرك توسعه مشخص شده است كه اين پروژه داراي اولويت بوده و سبب تحريك ساير اقدامات توسعه اي مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: سند توسعه استان در 9 فصل تدوين شده است ك به تفكيك شامل مباحث استان و هشت شهرستان است و در هر فصل مسائل و مزيت هاي نسبي معرفي شده و پيشران توسعه در هر بخش با تاكيد بر مزيت هاي نسبي مشخص شده است.
استان 863 هزار نفري خراسان شمالي در شمال شرق كشور واقع است.
بر اساس آمار سرشماري سال 95 خراسان شمالي با دارا بودن 863 هزار نفر جمعيت داراي 8 شهرستان و 19 بخش است.
خراسان شمالي داراي اقوام مختلف فارس، تركمن، تات، ترك و بلوچ است.
7185/ 6042