بارش ها در ارديبهشت ماه جاري نيز بيش از نرمال است

رشت - ايرنا - مديركل هواشناسي گيلان با اشاره به بيش از نرمال بودن بارش ها در استان طي فروردين ماه امسال، گفت كه به نظر مي رسد در ارديبهشت ماه جاري نيز مانند نخستين ماه فصل بهار، بارش ها بيش از نرمال باشد.

محمد دادرس روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تحليل آخرين خروجي مدل هاي پيش بيني اقليمي بيانگر آن است كه متوسط بارش استان و نيز حوضه آبريز طي فصل بهار در حد نرمال و يا 10 تا 20 درصد (و در بعضي نقاط بيش از اين مقدار) بالاتر از نرمال باشد.
وي با بيان اينكه به نظر مي رسد در ارديبهشت ماه نيز همانند فروردين، بارش بيش از نرمال باشد، تصريح كرد: دوره ترسالي به طور معمول به بازه زماني اطلاق مي شود كه چند دوره (چند سال) پي در پي افزايش بارش در يك منطقه اتفاق افتاده باشد و صرفا براساس افزايش بارش در طول يك ماه ، يا يك فصل و يا يك سال نمي توان نتيجه گيري كرد كه دوره ترسالي شروع شده و يا دوره ترسالي در حال وقوع است.
دادرس اضافه كرد: كميت هاي هواشناسي به طور معمول داراي نوساناتي با مقياس هاي زماني (سالانه، فصلي و ماهانه) متفاوت هستند و هر يك از اين نوسانات دلايل هواشناسي مخصوص به خود را دارند به عنوان نمونه اگر آمار بارش سالانه ايستگاه رشت را طي 35 سال اخير ملاحظه كنيم، اعداد مجموع هر سال بسيار متفاوت و متغير است و از حداقل 864 ميليمتر (در سال 1396) تا دو هزار و 83 ميليمتر (در سال 1383) براي اين ايستگاه ثبت شده است.
وي با تاكيد بر اينكه بدون شك بارش هاي اخير (باران و برف در ارتفاعات) نقش مهم و تاثيرگذاري در افزايش ذخاير آبي استان و حوضه آبريز سد سفيدرود و بويژه در سال جاري خواهد داشت ، گفت: با وجود اينكه مقدار بارش افزايش يافته اما تعداد روزهاي همراه با بارندگي (بويژه پاييز و زمستان 1397) افزايش چنداني نداشته است.
به گفته مديركل هواشناسي گيلان؛ بررسي جزئي تر شرايط بيانگر آن است كه عمدتاً بارش هاي شديد در بازه زماني كوتاه مدت اتفاق افتاده و متاسفانه با آسيب و خسارت هايي (نظير سيل هاي مهرماه 1397 در نقاط مختلف استان و يا سيل كاكرود در خرداد 1397) فراواني به همراه داشته است.
وي افزود: از سوي ديگر بخش قابل ملاحظه بارش ها در نواحي جلگه اي و نزديك به دريا اتفاق افتاده كه قابل كنترل نبوده و به دريا وارد شده كه با توجه به بارش هاي اخير در استان و حوضه آبريز سد سفيد رود در سال آبي جاري (از مهر ماه 1397 تاكنون)، بنظر مي رسد كه چالش كمتري در حوضه آب و كشاورزي بويژه در نواحي كه تحت آبياري سفيدسفيدرود هستند ، وجود داشته باشد.
دادرس تصريح كرد: پيش بيني هاي اقليمي نيز حكايت از نرمال بودن بارش ها در فصل بهار در استان و حوضه آبريز سد سفيدرود دارد ضمن اينكه اداره كل هواشناسي گيلان بطور ويژه در زمينه هواشناسي كشاورزي فعاليت كرده و بصورت هفتگي (دو نوبت در هفته) و با همكاري كارشناسان جهاد كشاورزي استان ، توصيه هاي هواشناسي كشاورزي صادر مي كند كه از روش هاي مختلف رسانه اي در اختيار كاربران قرار دارد.
وي به امكان پيش بيني احتمال وقوع سيلاب در استان نيز اشاره و بيان كرد: پيش بيني وقوع بارش هاي شديد يا خيلي شديد كه منجر به وقوع سيل و سيلاب شود در حوضه پيش بيني هاي كوتاه مدت (پيش بيني هاي 3 تا 6 روزه) است بنابراين براي بازه زماني طولاني نمي توان اين شرايط را از قبل پيش بيني كرد.
دادرس افزود: پيش بيني هاي اقليمي يا بلندمدت صرفا به تغييرات دما و بارش بطور كلي و متوسط گيري شده براي يك تا سه ماه آينده مي پردازند و از آنها براي پيش بيني سيل و سيلاب استفاده نمي شود اما آنچه كه از داده ها و اطلاعات موجود استنباط مي شود؛ وقوع بارش هاي شديد در استان در قالب دو الگوست.
به گفته مديركل هواشناسي گيلان؛ يك الگو ناشي از نفوذ سيستم هاي سرد و بارشي قوي در سطح زمين و نيز ناپايداري سطوح فوقاني است كه مي تواند منجر به بارش هاي شديد يا خيلي شديد شوند و الگوي ديگر ناشي از نفوذ سامانه هاي ناپايداري است كه در بازه زماني كوتاه مدت و بصورت محلي و در مقياس زماني كوچك (در مدت كمتر از يك ساعت) و در مقياس مكاني كوچك (در حد چند كيلومتر) شكل مي گيرند و بارش شديد در مدت چند دقيقه ايجاد مي كنند كه معمولا با رگبار و رعدوبرق و تگرگ نيز همراه هستند و عمدتا در فصل هاي بهار و تابستان اتفاق مي افتند.
وي ادامه داد: اين نوع بارش هاي رگباري شديد، به شرايط محلي وابسته بوده و بيشتر در نواحي كوهستاني شكل مي گيرند و حادثه ساز مي شوند.
7296/2007/