محاكمه مدیران وقت نفت وگاز زاگرس جنوبی آغاز شد

شیراز- ایرنا- نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران وقت شركت نفت و گاز زاگرس جنوبی سه شنبه در شعبه 101 دادگاه كیفری دو شیراز برگزار شد.

به گزارش دریافتی ایرنا، در این جلسه كه با حضور 11 تن از 13 متهم پرونده و وكلای مدافع آنان برگزار شد، كیفرخواست صادره مستند به ادله منعكس در پرونده علیه متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد.
نماینده دادستان برای متهمان ردیف‌های اول و دوم به اتهام ارتشاء و تبانی در معاملات و مناقصات دولتی و برای سایر متهمان به اتهام رشاء (پرداخت رشوه) و تبانی در معاملات دولتی ، تقاضای كیفر كرد.
بر اساس این گزارش، قاضی علی فرهادی پور رئیس دادگاه با توجه به تعداد متهمان پرونده و طولانی شدن وقت دادرسی با اعلام تنفس ادامه دادرسی را به جلسه هشتم اردیبهشت ماه 1398 موكول كرد.
رئیس این دادگاه همچنین در راستای تكمیل پرونده و احراز وضعیت تضرر بیت المال، دستور استعلام از دیوان محاسبات و همچنین منطقه 3 بازرسی كل كشور در خصوص سوابق مناقصات موضوع پرونده را صادر كرد.
6113/ 2027