طلب سازمان همياري آذربايجان غربي از پيمانكاران 350 ميليارد ريال است

اروميه - ايرنا - مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي آذربايجان غربي گفت: در حال حاضر مجموع طلب هاي سازمان از پيمانكاران حدود 350 ميليارد ريال است.

به گزارش ايرنا، امير ابراهيمي هشترودي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اين سازمان 160 ميليارد ريال بدهي مالياتي و 90 ميليارد ريال بدهي بيمه اي دارد كه با رايزني و همكاري مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط راهكارهاي لازم براي پرداخت اين بدهي ها انديشيده شده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر 2 پروژه شاخص عمراني در خوي و مياندوآب توسط سازمان در حال اجراست و پروژه فرودگاه ماكو نيز در حال واگذاري مي باشد.
ابراهيمي هشترودي گفت: بخش گردشگري سازمان بعد از 10 سال احيا شده و در صدد توسعه صنعت گردشگري و توريسم درماني با اقليم كردستان عراق هستيم.
وي اضافه كرد: 2 هتل در اروميه و سردشت در اختيار بخش گردشگري همياري است كه در تلاش هستيم با توجه به پتانسيل گردشگري استان در آينده نزديك اين تعداد هتل را افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه قصد رقابت با بخش خصوصي را نداريم، افزود: بزرگترين هدف سازمان همياري كمك به اوضاع نامناسب شهرداري هاي آذربايجان غربي كه از لحاظ درآمدي دچار مشكل هستند مي باشد.
مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي آذربايجان غربي بيان كرد: اين سازمان با قدرت تمام از ايده هاي ناب كه قابليت تحقق و درآمدزايي براي كمك به شهرداري‌هاي استان را دارند حمايت مي كند.
ابراهيمي هشترودي افزود: با توجه به احياي درياچه اروميه بايد از ظرفيت درياچه از جمله استفاده از كشتي آرتميا، ايجاد سايت هاي گردشگري با مشاركت بخش خصوصي بهره ببريم.
به گزارش ايرنا، سازمان همياري شهرداري هاي آذربايجان غربي در سال 1369 بر اساس مصوبات وزارت كشور با هدف حمايت از شهرداري هاي استان تاسيس شد و با توجه به وظايف اساسي شهرداري ها درتامين نيازمندي هاي شهري و تاسيسات مورد نيازعمومي، به منظور كمك به تامين خود كفايي شهرداري هاي عضو از طريق تجميع امكانات و سرمايه هاي كوچك و پراكنده آنها و اهتمام دركاهش اتكاي اعضاء به عوارض، افزايش توان مالي شهرداري هاي عضو از طريق ايجاد درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي، خدماتي بر طبق اصول بازرگاني و با شخصيت حقوقي مستقل و برابر مفاد اساسنامه اداره مي شود و مي تواند به كليه عمليات و معاملات مالي، تجاري و بازرگاني اعم از واردات و صادرات و قبول نمايندگي شركت ها و موسسات داخلي و خارجي و قبول پيمانكاري اعم از آن كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به تمام يا هر يك از موضوعات اساسنامه مربوط باشد مبادرت كند.
8137