انتقاد احزاب هند از سكوت دولت در خصوص لغو معافیت خرید نفت ایران

تهران - ایرنا - احزاب كمونیست و كنگره هند روز سه شنبه با صدور بیانیه های جداگانه ای با انتقاد از سكوت دولت در خصوص تصمیم امریكا برای تمدید نشدن معافیت خرید نفت ایران این اقدام را شكست خارجی دولت مودی دانستند.

به گزارش ایرنا،پایگاه خبری 'دِ تِلِگراف' هند در گزارشی نوشت تمكین دولت هند در خصوص تصمیم اخیر آمریكا نشان دهنده سیاست های كوتاه بینانه اقتصادی و دیپلماتیك مودی است و باید در این زمینه به مردم پاسخ دهد.
حزب كنگره در ادامه این بیانیه اعلام كرد نخست وزیر هند برای
جلب آرای مردم ،شركت های نفتی را مجبور كرده كه از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان زمان انتخابات خودداری كنند.
'راندیپ سینگ سورجِوالا' یكی از رهبران حزب كنگره گفت كه
'اگرچه، هند هنوز 60 روز تا پایان ضرب العجل مقتضی برای بهرمندی از تسهیلات حمل و نقل كشتیرانی برای انتقال نفت ایران فرصت دارد اما نخست وزیر همچون یك تماشاگر نسبت به تامین نیازهای نفتی و امنیت انرژی كشور منفعل است.
وی تصمیم واشنگتن در واداشتن دهلی نو برای عدم خرید نفت از تهران را هجمه آن كشور به حق حاكمیت هند ارزیابی كرد و گفت چرا مودی كه هر روز در باره شجاعت خود گزافه گویی می كند این بار ساكت شده و برای جمع آوری رای صرفا به خدعه و نیرنگ مردم متوسل می شود.
سورجِوالا با اشاره به پروژه مشترك ایران و هند برای توسعه بندر راهبردی چابهار ایران گفت كه تكلیف این همه سرمایه گذاری در ایران برای دور زدن پاكستان برای رسیدن به افغانستان و آسیای مركزی چه می شود؟'
وی افزود:چرا مودی در برابر حمله آمریكا به حاكمیت هند سكوت كرده و نسبت به كارشكنی های واشنگتن در برنامه های راهبردی دهلی نو برای نیل به اهداف استراتژیك در چابهار عكس العمل قاطع از خود نشان نمی دهد و همچنان در برابر زورگویی های آمریكا مماشات می كند؟.
حزب كمونیست هند نیز با انتقاد از انفعال دولت در برابر آمریكا خواستار ادامه واردات نفت از ایران شد.
آساق**1378**1600