بيمه سلامت به يك ميليون مددجوي شهري كميته امداد خدمات مي دهد

تهران- ايرنا- مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه سلامت گفت: پس از انعقاد تفاهم نامه بين سازمان بيمه سلامت و كميته امداد امام خميني (ره)، بيمه سلامت به يك ميليون مددجوي شهري كميته امداد خدمات سلامت را ارائه مي دهد.

به گزارش ايرنا از سازمان بيمه سلامت، داود حاج قاسمعلي روز دوشنبه درباره تفاهم نامه سازمان بيمه سلامت و كميته امداد امام خميني (ره) براي پوشش بيمه اي يك ميليون نفر از مددجويان شهري افزود: درمان مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) تا انتهاي سال 97 توسط همين نهاد انجام مي شد. يعني با توجه به رديف اعتباري كه دولت دراختيار كميته امداد قرار مي داد، پوشش بيمه اي مددجويان به تعداد يك ميليون نفر ساكن شهرها توسط همين نهاد و در قالب نظام ارجاع و پزشك خانواده صورت مي گرفت.
وي بيان كرد: ازسال هاي شكل گيري سازمان بيمه سلامت زمزمه هايي به وجود آمد مبني بر اينكه كميته امداد هم بايد مانند برخي دستگاه ها پيگيري روند درمان مددجويان خود را به بيمه سلامت واگذار كند، اما اين مسئله تا اواخر سال گذشته محقق نشد؛ بنابراين در ماه هاي پاياني سال 97 با برگزاري جلسه هايي مسئله واگذاري درمان مددجويان كميته امداد در دستور كار قرار گرفت و اين مسئله منجر به ايجاد تفاهم نامه ميان مديرعامل سازمان بيمه سلامت و رئيس كميته امداد امام خميني (ره) شد.
حاج قاسمعلي ادامه داد: البته اين يك ميليون نفر در شهرها ساكن بوده و براي بيمه شدگان روستايي از گذشته خدمات توسط بيمه سلامت ارائه مي شود.
مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه سلامت اظهار داشت: حدود 250 هزار نفر از مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) همپوشاني بيمه اي دارند كه اين موارد شناسايي شده و قرار است پوشش بيمه اي آنها در قالب ساير اقشار با حفظ نظام قبلي آنها يعني نظام ارجاع و پزشك خانواده در نظر گرفته شود. بنابراين هزينه ها با معرفي مددجويان كميته امداد به بيمه سلامت توسط اين سازمان بيمه گر انجام مي شود.
وي بيان كرد: اگر فردي از پوشش كميته امداد خارج شود اين نهاد مي تواند فرد جديدي را براي دريافت خدمات بيمه اي به بيمه سلامت معرفي كند، زيرا رديف اعتباري كميته امداد در اين خصوص ثابت است.
به گزارش ايرنا، بيست و هشتم فروردين ماه 98 بود كه بر اساس تفاهم نامه اي بين سازمان بيمه سلامت و كميته امداد امام خميني (ره) تعداد يك ميليون نفر از مددجويان شهري تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفتند.
پرويز فتاح، رئيس كميته امداد امام خميني (ره) در اين مراسم گفت: از نظر كميته امداد بايد اقشار تحت پوشش مانند سايران باشند و نشان دار بودن جامعه هدف از بين ‏برود. اقدامي كه امروز انجام مي‌شود براي شهرهاي بالاي 20 هزار نفر است كه حدود يك ميليون نفر را شامل مي‌شود و بيمه پايه ‏اين افراد از كميته امداد به بيمه سلامت منتقل مي‌شود.‏
طاهر موهبتي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت نيز در اين مراسم گفت: مبلغ 470 ميليارد تومان از كميته امداد براي اين يك ميليون بيمه شده به بيمه سلامت منتقل مي‌شود. ‏بايد در يك تا دو ماه براي همه اين يك ميليون نفر دفترچه بيمه سلامت صادر شود. البته كميته امداد بايد همچنان تشخيص بدهد كه آيا ‏اشخاص نيازمند هستند يا خير.‏
اجتمام*9482*1193