اشتغال پذيري معيار مهمي در انتخاب دانشگاه است

تهران- ايرنا- براساس اعلام دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اشتغال پذيري دانشجويان بعد از دانش آموختگي بيش از پيش اهميت يافته و دانشجويان انتظار دارند دانشگاه ها در كنار علم آموزي، مهارت آموزي و فرصت آشنايي با محيط هاي اجتماعي كار را نيز در اختيار آنها قرار دهند.

به گزارش گروه دانشگاه ايرنا، آمارهاي منتشر شده از دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حاكي است دانشجويان در انتخاب دانشگاه براي تحصيل سه عامل شهرت، امكان انجام فعاليت هاي پژوهشي و اشتغال پذيري بعد از دانش آموختگي را مورد توجه قرار مي دهند.
بعضي از مراكز علمي در كنار علم آموزي به مهارت آموزي دانشجويان براي اشتغال پذيري اهميت مي دهند و اين دانشگاه ها در قياس با ساير مراكز بيشتر مورد استقبال دانشجويان قرار مي گيرند.
برخي از دانشگاه ها و مراكز علمي در دنيا در خصوص اين مهارت افزايي فعاليت هاي متعددي نظير بازديد دانشجويان و استادان از پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان، برگزاري دوره هاي مهارت افزايي در مراكز همجوار دانشگاه ها، ارائه مشاوره هاي رايگان به دانشجويان در حوزه هاي كسب و كار، بازاريابي و فروش و ارتباط با صنايع و دستگاه هاي اجرايي براي برگزاري دوره هاي به روز توانمند سازي را در برنامه هاي خود لحاظ كرده اند.
در دانشگاه هاي كشور ما رصد اشتغال و ارزيابي بازار كار، توسعه دوره هاي كارآفريني و رويدادهاي فناورانه، فعال سازي ساختارهاي مشاوره شغلي و كاريابي در دانشگاه ها، هماهنگي و برگزاري دوره هاي مهارتي با مشاركت صنايع و سازمان هاي تخصصي و ساماندهي دوره هاي مهارت افزايي، از جمله عواملي است كه بايد هر يك از دانشگاه ها به آن توجه كنند.
از دهه هاي گذشته در ايران آموزش هاي دانشگاهي و مهارت هاي مورد نياز بازار كار، ارتباطي منطقي با يكديگر نداشته است و دانش آموختگان دانشگاهي فرصت معرفي توانمندي هاي خود را به توليدگران و صنعتگران نداشته اند.علاوه بر اين زمينه هاي لازم جهت ارتباط با محيط كار براي دانشجويان كشور فراهم نبوده است و به همين جهت دانش آموختگان دانشگاهي نيز تخصص هاي كافي را در دوران تحصيل براي فعاليت هاي متعدد صنعتي و توليدي كسب نكرده اند.
دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ايران، ماموريت برقراري ايجاد اين فرصت ها و مهارت ها را براي دانشجويان برعهده گرفته است.
دفاتر ارتباط با صنعت در هر يك از دانشگاه هاي كشور، مهارت ها را از طريق برقراري ارتباط با بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و صنعتي شناسايي و محتواي آموزش ها را با مشاركت معاونت آموزشي دانشگاه ها تدوين مي كنند.
اين دوره هاي مهارت آموزي خارج از برنامه هاي آموزشي علمي است و در سطوح مهارت هاي تخصصي دانشگاهي و توانمند سازي شغلي ارائه مي شود.
اين ارتباط منسجم بين آموزش هاي دانشگاهي و مهارت هاي عملي و به عبارت ديگر تعامل جامعه دانشگاهي با صنعت و جامعه در رفع بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي و اقتصادي نظير رفع بيكاري و اشتغال موثر خواهد بود.
**9484**1584