انتخاب رشته كنكور دكتری آغاز شد

تهران - ایرنا - فرآیند انتخاب رشته اینترنتی برای بیش از 150 هزار داوطلب مجاز شده در كنكور دكتری 98 آغاز شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار دانشگاه ایرنا، كارنامه اولیه كنكور دكتری سال 98 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور سه شنبه هفته گذشته از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش كشور در اختیار داوطلبان قرار گرفت.
در این كنكور دكتری بیش از 163 هزار داوطلب شركت كردند كه از این تعداد 153 هزار و 535 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
همچنین، دفترچه راهنمای انتخاب رشته كنكور روز چهارشنبه 28 فروردین ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور منتشر شد.
نتایج اولیه كنكور دكتری به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش در هر كد رشته امتحانی و بر اساس نمره كل حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب دروس امتحانی و رتبه متقاضی همچنین با توجه به سهمیه و كد رشته امتحانی كه داوطلب در آزمون آن شركت كرده اعلام شد.
تمام داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در كارنامه آنان از امروز 31 فروردین ماه تا سه شنبه سوم اردیبهشت ماه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه كرده و پس از مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب 50 كد رشته محل اقدام كنند.
داوطلبانی كه نسبت به انتخاب رشته اقدام می كنند با توجه به نمره كل اكتسابی كد رشته محل های انتخابی و حد نصاب تعیین شده توسط موسسه های آموزش عالی همچنین سایر ضوابط برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی معرفی می شوند.
فردی كه مجاز به انتخاب رشته شده باشد در صورت عدم دارا بودن حد نصاب نمره لازم كه توسط موسسه ها تعیین می شود برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی معرفی نخواهد شد.
عدم مراجعه برای مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش بوده و امكان آزمون یا مصاحبه مجدد در هیچ یك از دانشگاه ها و موسسات وجود نخواهد داشت.
ثبت شركت در مراحل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، درج كد رشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی و كسب حد نصاب كد رشته محل مورد تقاضا است؛ به عبارت دیگر، اگر داوطلبی حد نصاب كد رشته محل را كسب كرده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن در فرم انتخاب رشته اینترنتی نكرده باشد، امكان شركت در مراحل مصاحبه و تغییر و بررسی سوابق علمی برای داوطلب وجود ندارد.
9492 ** 1200