سازمان ملل در ايران كارگاه آموزشي ارزيابي حوادث برگزار مي كند

تهران- ايرنا- مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت بلايا (اپديم) با همكاري دفتر سازمان ملل متحد در ايران، كارگاه آموزشي پايش چارچوب سنداي و ارزيابي زيان ها و خسارات حوادث و بلايا را در ارديبهشت ماه برگزار مي كند.

به گزارش ايرنا، مركز اطلاعات سازمان ملل در ايران روز شنبه با اعلام اين خبر افزود: اين كارگاه به منظور كاهش خطر بلايا و برنامه عمران سازمان ملل متحد در روزهاي دوم تا چهارم ارديبهشت در تهران برگزار مي شود.
چارچوب سنداي ( 2030-2015) است كه مهمترين راهبرد كاهش خطر پذيري بلاياي طبيعي سازمان ملل براي 15 سال آتي است. چارچوب سنداي كه بررسي هاي اوليه و كارشناسانه آن توسط كشورهاي مختلف در فاصله سال هاي 2012 تا 2015 صورت گرفته است مورد حمايت سازمان ملل متحد نيز قرار گرفته است.
به بياني ديگر چارچوب سنداي ابزاري است كه جايگزين راهبرد هيوگو (2015-2005) تحت عنوان «برگشت پذير كردن جوامع و ملتها» در برابر خسارات بلايا و حوادث شده است.
بر اساس اين گزارش، متخصصان و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سازمان مديريت بحران كشور، وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول دولتي و نيز كاركنان دفاتر سازمان ملل در ايران در اين كارگاه سه روزه شركت مي كنند.
اين كارگاه همزمان با تلاش هاي ملي براي مقابله با آثار سيلاب هاي گسترده اخير در كشور برگزار مي شود و خروجي هاي آن به توسعه ظرفيت ها و ابزارها براي ارزيابي زيان ها و خسارات حوادث و بلايا و نيز پايش اجراي چارچوب سنداي براي كاهش خطر و بلايا كمك مي كند.
دفتر سازمان ملل در ايران اعلام كرد: آسيا و اقيانوسيه حادثه خيزترين منطقه جهان است و گزارش حوادث و بلايا در منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2017 كه از طرف كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) منتشر شده است، حاكي از اين است كه سرعت رشد خطر بلايا در اين منطقه بيش از سرعت ايجاد تاب آوري است.
اين مساله به ويژه در كشورهايي كه ظرفيت و توانايي هاي محدودي براي آمادگي و پاسخگويي در برابر بلايا دارند، بيشتر است. بسياري از اين حوادث فرامرزي هستند و همچنان توسعه پايدار را با تهديد مواجه مي كنند و ايجاد تاب آوري در برابر بلايا يك چالش اساسي توسعه در منطقه آسيا و اقيانوسيه است.
بر اساس اين گزارش درك كافي از خطر حوادث و بلايا اولين اولويت اقدام در چارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا است.
درك و اطلاع كافي از توزيع مكاني و زماني زيان ها و خسارات ناشي از مخاطرات گوناگون اولين گام براي توليد اطلاعات و دانش كاربردي است كه پايگاه هاي داده هاي ملي خسارات حوادث و بلاياي كشورها را قادر مي كند تا اهداف ملي خود را در كاهش بلايا پايش كنند و به توليد اطلاعات براي طراحي و اجراي راهبردها و برنامه هاي ملي كاهش خطر بلايا كمك كنند. امري كه براي تحقق اهداف چارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا مورد نياز است.
اجتمام * 3063*1834