82 درصد اعتبار دهياري ها در دولت تدبير و اميد واريز شده است

كاشان - ايرنا - معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: 82 درصد از مجموع اعتبارهايي كه از ابتداي راه اندازي دهياري ها تا كنون به حساب آنها واريز شده، از سوي دولت تدبير و اميد صورت گرفته است.

به گزارش ايرنا، سعيد جندقيان بيدگلي روز پنجشنبه در نشست تخصصي 'مردم نگاري و هويت' در كاشان افزود: تبليغ نمي كنم اما بيشترين توجه به روستاها در دولت تدبير و اميد صورت گرفت، چنان كه تنها 18 درصد از منابع در دولت هاي ديگر تزريق شده بود.
وي جغرافياي ايران اسلامي را جزو متمدن ترين نقاط جهان برشمرد و بر آغاز توسعه پايدار از روستاهاي كشور تاكيد كرد.
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بيان كرد: در هر منطقه اي اگر سه مولفه جمعيت، توليد و هنر وجود داشته باشد بايد بدون توجه به مقياس به كيفيت توجه كرد زيرا آن جامعه متمدن مي باشد.
به گفته وي، در نخستين نگاه شرايط ظاهري و نماي هر روستا بيانگر فرهنگ و تاريخ ما است و از اين رو روستاها داراي اهميت بوده و بايد مردم نگاري بر پايه هويت روستايي مورد بحث قرار گيرد.
جندقيان بيدگلي با اشاره به 48 وظيفه دهياران و تفويض نشدن اختيارها عنوان كرد: امكان افزودن 350 دهياري امسال در كشور وجود دارد اما بايد مديريت اين دهياري ها تجميع شوند.
وي اضافه كرد: دهياري هاي كمتر از 30 خانوار به مديريت تمام وقت نياز ندارند و بايد چند روستاي نزديك به هم داراي يك مدير باشند كه هم اكنون در حال تجميع مديريت دهياري ها هستيم.
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به اينكه افزون بر 37 هزار دهياري براي توزيع امكانات دچار مشكل بوده و فاقد امنيت شغلي هستند، يادآور شد: لايحه تجميع مديريت دهياري ها پس از كش و قوس هاي فراوان هم اكنون در كميسيون اجتماعي كلانشهرها در مرحله تاييد و ارسال به مجلس شوراي اسلامي است.
وي همچنين با اشاره به وجود نزديك 62 هزار روستا و آبادي در كشور افزود: 38 هزار و 800 روستا بالاي 30 خانوار و بقيه زير 30 خانوار هستند كه به آنها آبادي گفته مي شود.
افزون بر 20 ميليون و 730 هزار نفر (كمتر از 26 درصد جميعت كشور) بر اساس سرشماري سال 95 ساكن نقاط روستايي هستند.
6136/8123