مركز آمار: نرخ مشاركت اقتصادی 14 استان بیش از 40 درصد است

تهران – ایرنا- نرخ مشاركت اقتصادی كل كشور پارسال 40.5 درصد بود و نسبت به سال 1396 افزایش 0.4 درصد داشت و براساس آمار 14 استان كشور نرخ مشاركت اقتصادی بیش از 40.5 درصد داشتند و این شاخص در سال 1397 نسبت به سال ماقبل در تمام استانها افزایش یافته است.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه داده های مركز آمار ایران، نرخ مشاركت اقتصادی یكی از متغیرهای مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیكار است و این شاخص در واقع مجموع جمعیت شاغل و بیكار كشور را دربرمی گیرد.
تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیكار مهم است به شكلی كه ممكن است در یك دوره زمانی معین یك ساله شاهد افزایش جمعیت بیكار جامعه باشیم، اما به دلیل افزایش نرخ مشاركت این احتمال وجود دارد كه با وجود افزایش جمعیت بیكار، تعداد شاغلان نیز افزایش یابد. بنابراین برای سنجش نیروی كار، تناسب رشد اشتغال و بیكاری ارزیابی می شود.
بررسی های جداول آماری نشان می دهد كه 66 میلیون و 874 هزار و 949 نفر از جمعیت كشور در سن 10 سال و بیشتر قرار دارند كه از این رقم 27 میلیون و 72 هزار و 841 نفر به عنوان جمعیت فعال محسوب می شوند و به عبارتی نرخ مشاركت اقتصادی سال گذشته 40.5 درصد است.
مقایسه نرخ مشاركت اقتصادی سال 1397 و 1396 حاكی از افزایش 0.4 درصدی آن در سال گذشته است. البته اگر این نرخ را در بین چهار فصل سال 1397 بررسی كنیم می بینیم كه بهار 1397 با نرخ مشاركت اقتصادی 41.1 درصد، بیشترین میزان را داشت و پس از آن سیر نزولی یافت و به این ترتیب در تابستان به 40.9 درصد و در پاییز به 40.5 درصد و سرانجام در زمستان 1397 به رقم 39.5 درصد رسید.
چنانچه بخواهیم میزان مشاركت اقتصادی استان های كشور در سال گذشته را مقایسه كنیم، كردستان، كرمانشاه و اصفهان به ترتیب با 42.6، 42.3 و 42.1 بیشترین مشاركت اقتصادی را داشتند و استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و مركزی هر كدام با 31.3، 34.4 و 34.8 درصد كمترین نرخ مشاركت اقتصادی را داشتند.
نرخ مشاركت اقتصادی تهران به عنوان پایتخت در سال گذشته 39.8 درصد بود كه نسبت به سال ماقبل 1.6 درصد رشد داشته است.
نسبت اشتغال یكی از شاخص های مهم در بحث آمار اشتغال است و نسبت افراد شاغل در سن كار را بیان می كند. این شاخص در سال گذشته 35.6 درصد بود و نسبت به سال 1396 رشد 0.3 درصدی داشت.
استان اردبیل با 40.2 درصد بالاترین و سیستان و بلوچستان با 28.5 درصد كمترین نسبت اشتغال را دارند. این شاخص در پایتخت 34.9 درصد است.
اقتصام** 9132 **1559