مركز حافظ شناسي با استاد دانشگاه استراليا تفاهمنامه امضا كرد

شيراز- ايرنا- مدير مركز حافظ شناسي اعلام كرد: اين مركز تفاهمنامه‌اي پژوهشي به ارزش سالانه 120ميليون ريال براي فعاليت هاي علمي با استاد دانشگاه ملي استراليا امضا كرده است.

به گزارش ايرنا، كاووس حسنلي سه شنبه 27 فروردين ماه در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين تفاهمنامه پيش‌ بيني شده كه دكتر زهرا طاهري استاد دانشگاه ملي استراليا، سالانه 120 ميليون ريال براي تامين يك نفر در قالب قرارداد يك ساله يا دو نفر در قالب قرارداد شش‌ ماهه - به شرط داشتن طرح پژوهشي مورد پذيرش – به‌ كار گيرد.
وي افزود: مركز حافظ ‌شناسي در نظر دارد اين پژوهانه را در اختيار دانش‌آموختگان واجد شرايط يا كساني كه ظرفيت مناسبي در شاخه‌هاي هنري دارند و طرحي را براي مركز حافظ‌ شناسي اجرا كنند، قرار دهد.
حسنلي بيان كرد: اين تفاهم نامه كه روز گذشته(دوشنبه) طي مراسمي در مركز حافظ شناسي امضا شد، بر اساس اهداف بلندمدت مركز حافظ ‌شناسي مبني بر توسعه‌ پژوهش‌هاي علمي در پيوند با حافظ و جذب و حمايت از پژوهشگران مستعد و توانا منعقد شده است.
مدير مركز حافظ شناسي با بيان اينكه اين تفاهم نامه باعنوان 'پژوهانه (گرنت) دكتر زهرا طاهري' تنظيم شده است، ادامه داد: مركز حافظ‌ شناسي در نظر دارد اين پژوهانه را در اختيار دانش‌آموختگان دوره‌ دكتري يا كارشناسي ارشد و هنرمندان قرار دهد.
7375 /1876