بيشتر طرح هاي مديريت سبز دانشگاه ها در بخش آب است

اصفهان - ايرنا - مدير كارگروه مديريت سبز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: بيشترين تعداد طرح هاي مديريت سبز در دانشگاه ها كه تاكنون به اين كارگروه معرفي و موفق به جذب بودجه شدند، در زمينه آب و پساب است.

مصطفي منفرد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اصفهان افزود: سياست وزارت علوم نيز با توجه به كمبود منابع آبي در بسياري از استان ها، اجراي طرح هاي تصفيه خانه و بازچرخاني پساب است.
وي با بيان اينكه سال 96 از ميان حدود 600 طرح رسيده به كارگروه مديريت سبز وزارت علوم، از 60 طرح حمايت مالي شد، خاطرنشان كرد: از ميان اين طرح ها، 40 مورد مربوط به مديريت آب و پساب، 13 مورد ارتقاي كيفي موتورخانه ها و بهينه سازي سامانه هاي تاسيساتي، 6 مورد انرژي هاي تجديد پذير و كنترل مصرف انرژي و يك مورد مديريت پسماند و حمل و نقل بود.
منفرد اضافه كرد: اين طرح ها پس از كارهاي كارشناسي و بررسي توجيه اقتصادي و زيست محيطي آنها و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تاييد شد و حدود 300 ميليارد ريال براي اجراي آنها تخصيص يافت.
وي با بيان اينكه سال 97 نيز حدود 600 طرح مديريت سبز توسط دانشگاه ها به اين كارگروه معرفي شد، اظهار داشت: از بين آنها از 54 طرح حمايت مالي شد كه شامل 41 طرح مديريت آب و پساب، هفت طرح ارتقاي كيفي موتورخانه ها و بهينه سازي سامانه هاي تاسيساتي، پنج طرح انرژي هاي تجديد پذير و كنترل مصرف انرژي و يك مورد مديريت پسماند بود.
منفرد ادامه داد: براي حمايت مالي از اين طرح ها نيز حدود 240 ميليارد ريال تخصيص يافت هرچند در قانون بودجه اين رقم 330 ميليارد ريال در نظر گرفته شد.
مدير كارگروه مديريت سبز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: دانشگاه هاي استان اصفهان از جمله اصفهان و صنعتي اصفهان از مراكز موفق در حوزه مديريت سبز هستند.
مديركل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز گفت: وزارت علوم حدود 50 درصد از هزينه هاي اين طرح ها را تخصيص مي دهد و بقيه آن توسط خود دانشگاه پرداخت مي شود.
جمشيد اسماعيلي اضافه كرد: امسال حدود 370 ميليارد ريال بودجه براي حمايت از طرح هاي مديريت سبز در دانشگاه ها در نظر گرفته شد.
به گزارش ايرنا، با تشكيل كارگروه راهبري مديريت سبز از سه سال گذشته در وزارت علوم، اين موضوع بطور جدي در دانشگاه ها مطرح شد و تا كنون كارگروه راهبري مديريت سبز در 180 دانشگاه، موسسه آموزش عالي و پارك علم و فناوري كشور تشكيل شده است.
'دانشگاه سبز'(green university)، مكاني است كه همه فعاليت‌ هاي آن بر اساس چشم انداز توسعه پايدار و حفظ منابع طبيعي صورت مي‌ گيرد و نشان دهنده مسووليت مهم آموزش عالي در راستاي توسعه جامعه است.اين دانشگاه داراي رويكردهاي اصلي كاهش هزينه‌ هاي عمومي و جاري دانشگاه و ترويج رفتار آموزشي بر اساس فناوري هاي نو و بدون كاغذ است.
6022/ 3011