ابهام در تمدید قرارداد كارگران بهره برداران جنگلهای مازندران

ساری- ایرنا- ابهام در تمدید قرارداد كارگران شركت های بهره بردار جنگل های مازندران در روزهای اخیر باعث نگرانی كارگران این شركت ها شده است.

این مساله باعث شده تا تعدادی از كارگران شركت بهره برداری از جنگل در اعتراض به آنچه كه زمزمه عدم تمدید قراردادشان از سوی سازمان جنگل ها اعلام شد، صبح امروز دوشنبه در برابر كارخانه نكاء چوب یكی از شركت های بهره برداری جنگل در ساری تجمع كنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق قانون تنفس در جنگل های شمال مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان جنگل ها و ادارات كل تابعه در استان ها موظف شدند تا به قرارداد با شركت های بهره بردار در جنگل های شمال خاتمه دهند و در قانون پیش بینی شد تا كارگران این واحدها در قالب طرح حفاظت و احیاء جنگل ها به كار گرفته شوند.
با اجرای این قانون از سال 96 منابع طبیعی مازندران قرارداد با 21 شركت بهره دار را خاتمه داد و دراین مدت یك هزار و 729 كارگر این شركت ها در قالب طرح حفاظت و احیاء از جنگل ها با سازمان جنگل ها و مراتع قرارداد داشتند.
مسوولان سازمان جنگل ها و مراتع پیش از سال 98 به دلیل خاتمه یافتن كتابچه طرح جنگلداری كه مدت زمان آن دهساله بود ، اعلام كردند كه به دلیل نداشتن اعتبار برای پرداخت حقوق تمایلی به تمدید قرارداد با كارگران سابق شركت های بهره برداری جنگل های شمال ندارند.
این اظهارنظر مسوولان سازمان جنگل ها اعتراض كارگران شركت های بهره برداری را در مازندران به دنبال داشت كه با ورود به موقع نیروی انتظامی، امنیتی و وعده مسوولان منابع طبیعی مبنی بر تمدید قرارداد به طور موقت خاتمه یافت.
در استان مازندران حدود یك هزارو 729كارگری كه پیش از قانون تنفس جنگل ها با 21شركت بهره بردار جنگل ها قرارداد داشتند در 2 سال گذشته با تغییر قراردادشان تحت پوشش سازمان جنگل ها ادامه فعالیت دادند.
*** تایید تجمع كارگران به دلیل زمزمه عدم تمدید قرارداد
رئیس روابط عمومی نكاء چوب یكی از شركت های بهره برداری جنگل در مازندران كه اعتراض كارگران در مقابل این واحد صنعتی انجام شد، ضمن تایید این تجمع اعتراضی دلیل آن را زمزمه عدم انعقاد قرارداد با این كارگران از سوی سازمان جنگل ها اعلام كرد.
ولیپور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تعداد كارگران معترض را حدود 600 نفر بیان كرد و سوابق كاری این كارگران را بین یك تا 27 سال دانست.
وی افزود: اعتراض كارگران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و وعده مسوولان منابع طبیعی مازندران ( منطقه ساری) مبنی بر تمدید قراردادشان به طور موقت خاتمه یافت.
*** تمدید قرارداد با كارگران در قالب طرح حفاظت از جنگل
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفت: با اجرای قانون تنفس در جنگل های شمال، قرارداد با 21 شركت بهره بردارجنگل در حوزه منابع طبیعی مازندران ( منطقه ساری) و غرب استان ( منطقه نوشهر) كه یك هزار و 729 كارگر داشتند، در سال 96 خاتمه داده شد.
سید محسن موسوی تاكامی روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس قانون تنفس باید سازمان مرتع و جنگل ها با كارگران این شركت ها در قالب حفاظت و احیاء جنگل ها قرارداد منعقد كند و مجلس نیز بودجه لازم را مصوب خواهد كرد.
وی اضافه كرد: در سال جاری اگرچه مجلس شورای اسلامی 800 میلیارد ریال برای طرح تنفس از جنگل ها مصوب كرد، ولی هیچ بودجه ای برای پرداخت حقوق این كارگران در سال جاری پیش بینی نشد و سازمان مراتع نیز با این روند نمی تواند حقوق كارگران را تامین كند.
موسوی تاكامی اظهارداشت: در 2 سال گذشته حقوق این كارگران در قالب كتابچه طرح جنگلداری كه مدت زمان طرح دهساله بود، پرداخت می شد كه درسال جاری این طرح خاتمه یافت.
وی اضافه كرد: سازمان مراتع به دلیل نداشتن ردیف اعتباری و خاتمه كتابچه طرح جنگلداری طبق قانون خاتمه قرارداد با این كارگران را پیش كشید كه با اعتراض این كارگران فعلا تصمیم به انعقاد قرارداد گرفته شد.
مدیركل منابع طبیعی مازندران افزود : به نظر می رسد با انعقاد قرارداد با این كارگران، سازمان جنگل ها برای پرداخت حقوقشان در آینده با مشكل مواجه می شود كه امیدواریم با كمك مجلس شورای اسلامی و دولت ردیف اعتباری برای این كار مصوب شود.
قانون تنفس در سال 96 در مجلس شورای اسلامی مصوب و از مهرماه ان سال با تصمیم وزیر جهاد كشاورزی به قرارداد شركت های بهره بردار در شمال كشور خاتمه داده شد.
از مساحت 2 میلیون و 300 هزار هكتاری مازندران حدود یك میلیون و 700 هزار هكتار آن را جنگل و مرتع تشكیل می دهد كه در دو مدیریت اداره كل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری و غرب مازندران منطقه نوشهر اداره می شود.
در این دو حوزه مدیریتی منابع طبیعی 21 شركت بهره بردار با یك هزار و 729 كارگر بهره برداری از 403 هزار هكتار از جنگل های مازندران را بر عهده داشتند.
6982/1899