بيش از 7 ميليون نفر آموزش فني حرفه اي دريافت كردند

تبريز-ايرنا- مديركل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقي گفت: سال گذشته اين نهاد با 7 ميليون و 676 هزار و 356 نفر - ساعت خدمات به متقاضيان، نسبت به سال 1396، دو درصد رشد در ارايه خدمات داشته است.

يعقوب نماينده روز يكشنبه در جمع خبرنگاران، ميزان تحقق تعهدات آموزشي بخش دولتي در بخش هاي خدمات، صنعت، كشاورزي و فرهنگ و هنر طي سال گذشته 112 درصد بوده است كه اين عدد در سال 96 معادل 110 درصد بود.
وي اظهار داشت: از مجموع آموزش هاي ارايه شده فوق، يك ميليون و 841 هزار و 520 نفر- ساعت با رويكرد خدمات، چهار ميليون و 812 هزار و 126 نفر- ساعت با رويكرد صنعت، 551 هزار و 810 نفر- ساعت با رويكرد كشاورزي و470 هزار و 900 نفر- ساعت با رويكرد فرهنگ و هنر ارايه شده است.
نماينده اضافه كرد: آموزش هاي مهارتي در بخش دولتي در تعداد 23 مركز و در كارگاه هاي آموزشي شامل 188 كارگاه ثابت شهري، 52 كارگاه صنايع و اصناف، 42 كارگاه جوار دانشگاه، 83 كارگاه جوار شهري، 121 كارگاه جوار پادگان، 113 كارگاه جوار روستايي، 53 كارگاه جوار زندان و 43 كارگاه صنايع ضمن كار براي مهارت آموزان آذربايجان شرقي در سال 97 ارايه شد.
3038/518